Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Capri Invest Aktiebolag

Information 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 17 18 19
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -18 -17 -18 -19
Rörelseresultat -18 -17 -18 -19
Resultat 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Resultat före skatt 4 042 1 362 908 1 082
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 042 1 362 908 1 082
Årets resultat 4 042 1 362 908 1 082
Jämförelsestörande poster 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 060 1 380 920 1 101
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 1 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 042 1 362 908 1 082
Bokslutsdispositioner 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 060 1 380 920 1 101
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 600 1 650 1 855 1 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 696 1 746 1 951 1 296
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa anläggningstillgångar 696 1 746 1 951 1 296

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 680 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 3 680 0 0 0
Kassa och bank 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 73 191 94 235
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa omsättningstillgångar 3 753 191 94 235
Summa tillgångar 4 449 1 937 2 046 1 531

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Balanserat resultat 107 246 838 131
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 042 1 362 908 1 082
Summa fritt eget kapital 4 149 1 608 1 746 1 213
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa eget kapital 4 299 1 758 1 896 1 363
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 150 150 150 168
Övriga kortfristiga skulder 0 30 0 0
Summa kortfristiga skulder 150 180 150 168
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa eget kapital och skulder 4 449 1 937 2 046 1 531

Noter

2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 500 1 500 1 500 375
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Kassalikviditet (%) 2 502,00 % 106,11 % 62,67 % 139,88 %
Soliditet (%) 96,63 % 90,76 % 92,67 % 89,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 94,02 % 77,47 % 47,89 % 79,38 %
Riskbuffert (%) 90,85 % 69,81 % 44,38 % 70,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0