Nyckeltal för Cantare AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 806 390 390 380
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 806 390 390 380
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 306 98 154 72
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -306 -98 -154 -72
Rörelseresultat 500 292 237 308
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 432 554 273 860
Skatt 67 25 0 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 432 554 273 860
Årets resultat 1 365 528 273 840
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 083 445 316 650
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 85 30 0 0
Externa räntekostnader 65 153 294 98
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 432 554 273 860
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 083 445 316 650
Fordringar på koncern- och intresseföretag 550 1 029 1 000 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 5 700
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 195 7 741 7 711 12 120
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 7 195 7 741 7 711 12 120

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 30 1 058
Övriga kortfristiga fordringar 2 0 5 371 7
Summa kortfristiga fordringar 2 0 5 401 1 065
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 49 28 135 853
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 51 28 5 536 1 918
Summa tillgångar 7 246 7 770 13 247 14 038

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 618 1 089 816 -23
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 365 528 273 840
Summa fritt eget kapital 2 983 1 617 1 089 817
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 083 1 717 1 189 917
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 630 1 194 2 157 5 759
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 000 3 000 3 000 2 050
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 630 4 194 5 157 7 809
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 564 963 5 686 833
Leverantörsskulder 13 0 21 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 956 894 1 194 4 479
Summa kortfristiga skulder 1 533 1 857 6 901 5 312
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 7 246 7 770 13 247 14 038

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 6 338 6 401 0 0
Summa säkerheter 6 338 6 401 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 000 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 000 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 3,33 % 1,51 % 80,22 % 36,11 %
Soliditet (%) 42,55 % 22,10 % 8,98 % 6,53 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,45 % 32,27 % 22,96 % 93,78 %
Riskbuffert (%) 18,23 % 6,46 % 1,84 % 6,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 159,06 % 95,13 % -5,38 % 200,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!