Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Calimba Music Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 259 1 452 1 569 1 325
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 2
Total omsättning 1 259 1 452 1 569 1 327
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 557 559 661 740
Personalkostnader 540 548 494 451
Avskrivningar 30 9 0 0
Summa rörelsekostnader -1 127 -1 116 -1 155 -1 191
Rörelseresultat 132 336 414 136
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 125 223 325 136
Skatt 7 50 61 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 127 333 415 136
Årets resultat 18 172 264 136
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 3 1 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 127 333 415 136
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag -100 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 -110 -90 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 206 236 96 96
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 206 236 96 96
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 306 336 196 196

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 55 32 32 32
Summa varulager 55 32 32 32
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 0 0 47
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 141 220 221 169
Summa kortfristiga fordringar 141 220 221 216
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 625
Summa kassa och bank 1 265 1 170 1 137 101
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 461 1 422 1 389 974
Summa tillgångar 1 767 1 758 1 586 1 170

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 1 148 976 713 577
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 18 172 264 136
Summa fritt eget kapital 1 166 1 148 977 713
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 1 286 1 268 1 097 833
Summa obeskattade reserver 202 200 90 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 118 18 150 150
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 118 18 150 150
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 12 44 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 154 259 206 166
Summa kortfristiga skulder 160 271 250 188
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 1 767 1 758 1 586 1 170

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 878,75 % 512,92 % 543,20 % 168,62 %
Soliditet (%) 81,20 % 80,51 % 73,35 % 71,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,85 % 23,53 % 35,67 % 16,33 %
Riskbuffert (%) 5,71 % 18,23 % 25,99 % 10,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,61 % 22,73 % 26,39 % 10,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0