Nyckeltal för CUJ AB

Information 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 914 2 746 5 381 2 806
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 62 0 0 0
Total omsättning 976 2 746 5 381 2 806
Rörelsens kostnader 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 709 2 254 3 126 782
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 369 273 436 528
Personalkostnader 76 208 988 1 000
Avskrivningar 0 18 0 0
Summa rörelsekostnader -1 154 -2 753 -4 550 -2 310
Rörelseresultat -177 -7 832 495
Resultat 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat före skatt -2 -2 623 368
Skatt 0 0 137 83
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -177 -7 831 493
Årets resultat -2 -2 486 285
Jämförelsestörande poster 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -177 -7 831 493
Bokslutsdispositioner 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 175 5 -208 -125
Balansräkning 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 38 42 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 38 42 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa anläggningstillgångar 38 42 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Kundfordringar 120 40 410 382
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 34 49 128 81
Summa kortfristiga fordringar 154 89 538 463
Kassa och bank 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 712 975 1 016 454
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa omsättningstillgångar 866 1 064 1 554 917
Summa tillgångar 904 1 106 1 554 917

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Balanserat resultat 428 430 116 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 -2 486 285
Summa fritt eget kapital 426 428 602 285
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa eget kapital 476 478 652 335
Summa obeskattade reserver 340 515 520 312
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 70 33 98 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 17 79 284 264
Summa kortfristiga skulder 87 112 382 270
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa eget kapital och skulder 904 1 106 1 554 917

Noter

2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 54 186 783 770
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 10 20 195 225
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 169
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Kassalikviditet (%) 995,40 % 950,00 % 406,81 % 339,63 %
Soliditet (%) 80,37 % 77,54 % 66,62 % 61,61 %
Avkastning på eget kapital (%) -24,36 % -0,82 % 80,27 % 87,27 %
Riskbuffert (%) -19,58 % -0,63 % 53,47 % 53,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -19,37 % -0,25 % 15,44 % 17,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 54 186 783 385
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!