Koncernredovisning för Byggmästar'n i Skåne Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 361 520 963 705 977 412 899 560
Övriga rörelseintäkter 1 261 182 450 41
Total omsättning 1 362 781 963 887 977 862 899 601
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 186
Kostnad sålda varor 1 261 470 893 299 889 072 855 702
Rörelseresultat 59 039 40 068 60 073 15 013
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 78 936 46 401 62 493 20 696
Skatt 12 509 9 469 13 669 3 903
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 78 936 46 401 62 493 20 696
Årets resultat 66 427 36 932 48 824 16 793
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 915 1 569 1 719 3 429
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 034 3 835 2 336 2 683
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 465 390 316 374
Övriga finansiella kostnader 149 0 1 319 56
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 78 936 46 401 62 493 20 696
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 1 874 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 874 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 16 557 0 28 081 0
Maskiner 15 654 15 408 14 084 0
Inventarier 1 535 528 616 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 629 629 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 375 16 565 42 781 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 915 1 569 1 719 3 429
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 61 890 38 151 34 089 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 61 890 49 690 44 982 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 98 140 66 255 87 763 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 75 205 80 273 11 208 0
Summa varulager 75 205 80 273 11 208 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 140 592 107 951 121 761 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 37 382 30 791 15 624 0
Summa kortfristiga fordringar 177 974 138 742 137 385 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 32 066 30 003 28 684 0
Summa kassa och bank 138 673 113 760 103 026 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 423 918 362 778 280 303 0
Summa tillgångar 522 057 429 033 368 066 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 0
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 8 000 8 000 8 000 0
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 169 480 148 547 119 723 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 66 427 36 932 48 824 0
Summa fritt eget kapital 235 907 185 479 168 547 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 243 907 193 479 176 547 0
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 17 712 16 084 9 848 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 22 834 23 237 23 304 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 22 834 23 237 23 304 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 23 399 5 491 4 820 0
Leverantörsskulder 135 214 129 250 97 714 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 78 992 61 491 55 832 0
Summa kortfristiga skulder 237 605 196 232 158 366 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 522 057 429 033 368 066 0

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 233 188 190 198
Löner till styrelse & VD 1 261 940 900 885
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 111 777 89 207 89 395 87 784
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 48 321 41 962 40 574 39 277
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 18 000 18 000 18 000 18 000
Övriga säkerheter 15 654 15 408 14 085 13 723
Summa säkerheter 33 654 33 408 32 085 31 723
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 18 106 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 133,27 % 128,68 % 151,81 % 0,00 %
Soliditet (%) 46,72 % 45,10 % 47,97 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,36 % 23,98 % 35,40 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 15,00 % 10,73 % 16,52 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,75 % 4,77 % 6,23 % 2,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 485 480 475 448
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Byggmästar'n i Skåne Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 300 200 961 135 976 333 891 519
Övriga rörelseintäkter 651 21 576 724
Total omsättning 1 300 851 961 156 976 909 892 243
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 1 208 680 891 336 889 304 851 871
Rörelseresultat 56 496 39 459 59 080 12 001
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 51 600 37 584 47 350 15 241
Skatt 10 969 7 888 11 129 3 726
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 62 355 45 712 59 228 15 244
Årets resultat 41 939 30 669 38 700 15 227
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 846 923 923 2 492
Ränteintäkter från koncernföretag 3 071 2 228 358 0
Externa ränteintäkter 537 1 785 196 846
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 3 9 39
Övriga finansiella kostnader 149 0 1 319 56
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 62 355 45 712 59 228 15 244
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 309 973 2 479 3 712
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -10 755 -8 128 -11 878 -3
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 645 528 616 609
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 645 528 616 609
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 846 923 923 2 492
Fordringar på koncern- och intresseföretag 52 160 34 389 2 100 2 100
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 390 356 326 317
Summa finansiella anläggningstillgångar 72 050 44 245 11 926 11 917
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 72 695 44 773 12 542 12 526

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 125 952 105 911 120 274 112 826
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 63 766 71 211 59 273 43 428
Övriga kortfristiga fordringar 21 554 27 565 13 104 51 165
Summa kortfristiga fordringar 211 272 204 687 192 651 207 419
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 32 066 30 003 28 684 1 003
Summa kassa och bank 124 602 112 632 102 187 80 692
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 367 940 347 322 323 522 289 115
Summa tillgångar 440 635 392 095 336 063 301 641

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa bundet eget kapital 9 000 9 000 9 000 9 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 122 265 107 596 88 896 73 669
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 41 939 30 669 38 700 15 227
Summa fritt eget kapital 164 204 138 265 127 596 88 896
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 173 204 147 265 136 596 97 896
Summa obeskattade reserver 64 870 54 115 45 987 34 109
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 18 106 0 0 0
Leverantörsskulder 120 566 129 250 97 688 119 236
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 700 700 1 400 900
Övriga kortfristiga skulder 63 189 60 766 54 393 49 500
Summa kortfristiga skulder 202 561 190 716 153 481 169 636
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 440 635 392 095 336 063 301 641

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 199 188 190 198
Löner till styrelse & VD 1 261 940 900 885
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 100 236 89 207 89 395 87 784
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 43 599 41 962 40 574 39 277
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 22 600 13 320 61 540 16 510
Summa ansvarsförbindelser 22 600 13 320 61 540 16 510
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 18 106 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 165,81 % 166,38 % 192,10 % 169,84 %
Soliditet (%) 50,16 % 47,73 % 50,73 % 40,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,21 % 24,43 % 34,74 % 12,39 %
Riskbuffert (%) 14,12 % 11,66 % 17,22 % 5,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,78 % 4,76 % 5,93 % 1,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 510 480 475 448
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!