Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bygglösningar Norden AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 615 7 361 432 498
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 53 0 0 0
Total omsättning 9 668 7 361 432 498
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 310 5 145 0 76
Övriga externa kostnader 2 396 1 896 336 414
Personalkostnader 410 109 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -9 116 -7 150 -336 -490
Rörelseresultat 552 212 96 8
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 604 200 97 7
Skatt 140 41 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 604 200 97 7
Årets resultat 464 159 97 7
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 58 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 12 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 604 200 97 7
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 2 677 1 578 208 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 212 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar -54 246 8 31
Summa kortfristiga fordringar 2 835 1 824 216 31
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 254 166 3 29
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 3 088 1 989 220 60
Summa tillgångar 3 088 1 989 220 60

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 185 26 -71 76
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 464 159 97 -147
Summa fritt eget kapital 649 185 26 -71
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 749 285 126 29
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 202 1 316 33 31
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 138 388 61 0
Summa kortfristiga skulder 2 340 1 704 94 31
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 3 088 1 989 220 60

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 132,01 % 116,78 % 232,98 % 193,55 %
Soliditet (%) 24,26 % 14,33 % 57,27 % 48,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,64 % 70,18 % 76,98 % 24,14 %
Riskbuffert (%) 19,50 % 9,95 % 44,09 % 10,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,22 % 2,55 % 22,45 % 1,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0