Nyckeltal för Bygglösningar Norden AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 26 141 20 045 12 671 9 615
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 278 234 91 53
Total omsättning 26 419 20 279 12 762 9 668
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -655 -810 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 19 528 15 079 8 787 6 310
Övriga externa kostnader 8 926 3 075 2 858 2 396
Personalkostnader 1 269 444 203 410
Avskrivningar 0 2 0 0
Summa rörelsekostnader -29 068 -17 790 -11 848 -9 116
Rörelseresultat -3 980 868 915 552
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt -4 024 834 879 604
Skatt 30 159 196 140
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 024 834 879 604
Årets resultat -4 055 175 683 464
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 58
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 45 34 36 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 024 834 879 604
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 -500 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 61 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 61 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 0 61 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 3 597 4 487 4 052 2 677
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 475 412 212 212
Övriga kortfristiga fordringar 383 1 689 0 -54
Summa kortfristiga fordringar 4 455 6 588 4 264 2 835
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 113 214 254
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 4 463 6 701 4 479 3 088
Summa tillgångar 4 463 6 762 4 479 3 088

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 2 236 732 649 185
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 055 175 683 464
Summa fritt eget kapital -1 819 907 1 332 649
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital -1 719 1 007 1 432 749
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 867 2 632 946 1 202
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 314 3 123 2 100 1 138
Summa kortfristiga skulder 6 181 5 755 3 046 2 340
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 4 463 6 762 4 479 3 088

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 500 600 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 72,21 % 116,44 % 147,01 % 132,01 %
Soliditet (%) -38,52 % 14,89 % 31,97 % 24,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 234,09 % 82,82 % 61,38 % 80,64 %
Riskbuffert (%) -89,88 % 12,25 % 19,25 % 19,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -15,57 % 3,99 % 6,65 % 6,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!