Termino C 2735 AB

559068-1192 (Vaxholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Termino C 2735 AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 902 1 237
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 902 1 237
Rörelsens kostnader 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 755 1 024
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 51 80
Personalkostnader 6 200
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -812 -1 304
Rörelseresultat 90 -68
Resultat 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 90 -70
Skatt 5 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 90 -70
Årets resultat 85 -70
Jämförelsestörande poster 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 90 -70
Bokslutsdispositioner 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-04 2017-04
Kundfordringar 0 55
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 55
Kassa och bank 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 75 5
2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 75 61
Summa tillgångar 75 61

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-04 2017-04
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2018-04 2017-04
Balanserat resultat -70 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 85 -70
Summa fritt eget kapital 15 -70
2018-04 2017-04
Summa eget kapital 65 -20
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 1 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 47
Summa kortfristiga skulder 10 80
2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 75 61

Noter

2018-04 2017-04
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 750,00 % 75,00 %
Soliditet (%) 86,67 % -32,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 138,46 % 350,00 %
Riskbuffert (%) 120,00 % -114,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,98 % -5,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Läs mer.