Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Termino C 2735 AB

Information 2017-04
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 237
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 1 237
Rörelsens kostnader 2017-04
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 1 024
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 80
Personalkostnader 200
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -1 304
Rörelseresultat -68
Resultat 2017-04
Resultat före skatt -70
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -70
Årets resultat -70
Jämförelsestörande poster 2017-04
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-04
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -70
Bokslutsdispositioner 2017-04
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-04
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-04
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2017-04
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2017-04
Kundfordringar 55
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 55
Kassa och bank 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 5
2017-04
Summa omsättningstillgångar 61
Summa tillgångar 61

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-04
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2017-04
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -70
Summa fritt eget kapital -70
2017-04
Summa eget kapital -20
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2017-04
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 47
Summa kortfristiga skulder 80
2017-04
Summa eget kapital och skulder 61

Noter

2017-04
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2017-04
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2017-04
Kassalikviditet (%) 75,00 %
Soliditet (%) -32,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 350,00 %
Riskbuffert (%) -114,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Läs mer.