Nyckeltal för Bygg & BadrumsPartner Sverige AB

Information 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 60 521 36 980 17 389 19 731
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 787 43 0 0
Total omsättning 61 308 37 023 17 389 19 731
Rörelsens kostnader 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 32 550 18 833 11 668 16 718
Övriga externa kostnader 8 800 4 371 2 307 1 502
Personalkostnader 18 002 13 953 3 323 1 583
Avskrivningar 70 70 1 0
Summa rörelsekostnader -59 422 -37 227 -17 299 -19 803
Rörelseresultat 1 886 -203 89 -72
Resultat 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Resultat före skatt 1 745 -215 26 -75
Skatt 371 0 10 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 745 -215 26 -75
Årets resultat 1 373 -215 17 -75
Jämförelsestörande poster 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 141 12 63 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 745 -215 26 -75
Bokslutsdispositioner 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 207 277 39 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 207 277 39 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 154 40 40 40
Summa finansiella anläggningstillgångar 187 40 40 40
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Summa anläggningstillgångar 395 317 79 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Kundfordringar 21 885 5 653 3 630 2 542
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 446 835 787 289
Summa kortfristiga fordringar 22 331 6 488 4 417 2 831
Kassa och bank 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 856 62 165
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Summa omsättningstillgångar 22 331 7 345 4 479 2 996
Summa tillgångar 22 726 7 662 4 559 3 036

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Balanserat resultat 15 107 90 165
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 124 0 0
Årets resultat 1 373 -215 17 -75
Summa fritt eget kapital 1 388 16 107 90
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Summa eget kapital 1 438 66 157 140
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 105 141 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 105 141 0 0
Kortfristiga skulder 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Skulder till kreditinstitut, korta 1 115 27 339 0
Leverantörsskulder 6 551 2 090 2 053 1 590
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 13 516 5 338 2 010 1 307
Summa kortfristiga skulder 21 182 7 455 4 402 2 897
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Summa eget kapital och skulder 22 726 7 662 4 559 3 036

Noter

2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Antal anställda 36 23 7 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Företagsinteckningar 1 000 1 000 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 277 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 277 0 0
Villkorat aktieägartillskott 274 274 150 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 274 274 150 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 785 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Kassalikviditet (%) 105,42 % 98,51 % 101,75 % 103,42 %
Soliditet (%) 6,33 % 0,86 % 3,44 % 4,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 121,35 % -325,76 % 16,56 % -53,57 %
Riskbuffert (%) 7,64 % -2,81 % 0,52 % -2,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,65 % -0,61 % -0,21 % -0,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!