Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bygg & BadrumsPartner Sverige AB

Information 2019-07 2018-07 2017-07
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-07 2018-07 2017-07
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 389 19 731 13 075
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 17 389 19 731 13 075
Rörelsens kostnader 2019-07 2018-07 2017-07
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 11 668 16 718 10 265
Övriga externa kostnader 2 307 1 502 1 558
Personalkostnader 3 323 1 583 1 030
Avskrivningar 1 0 0
Summa rörelsekostnader -17 299 -19 803 -12 853
Rörelseresultat 89 -72 222
Resultat 2019-07 2018-07 2017-07
Resultat före skatt 26 -75 221
Skatt 10 0 56
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 -75 221
Årets resultat 17 -75 165
Jämförelsestörande poster 2019-07 2018-07 2017-07
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-07 2018-07 2017-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 63 4 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-07 2018-07 2017-07
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 -75 221
Bokslutsdispositioner 2019-07 2018-07 2017-07
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-07 2018-07 2017-07
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-07 2018-07 2017-07
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-07 2018-07 2017-07
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 39 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 39 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-07 2018-07 2017-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 40 40
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 40 40
2019-07 2018-07 2017-07
Summa anläggningstillgångar 79 40 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-07 2018-07 2017-07
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-07 2018-07 2017-07
Kundfordringar 3 630 2 542 1 877
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 787 289 107
Summa kortfristiga fordringar 4 417 2 831 1 984
Kassa och bank 2019-07 2018-07 2017-07
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 62 165 1 722
2019-07 2018-07 2017-07
Summa omsättningstillgångar 4 479 2 996 3 707
Summa tillgångar 4 559 3 036 3 747

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-07 2018-07 2017-07
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-07 2018-07 2017-07
Balanserat resultat 90 165 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 17 -75 165
Summa fritt eget kapital 107 90 165
2019-07 2018-07 2017-07
Summa eget kapital 157 140 215
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-07 2018-07 2017-07
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-07 2018-07 2017-07
Skulder till kreditinstitut, korta 339 0 0
Leverantörsskulder 2 053 1 590 1 771
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 010 1 307 1 761
Summa kortfristiga skulder 4 402 2 897 3 532
2019-07 2018-07 2017-07
Summa eget kapital och skulder 4 559 3 036 3 747

Noter

2019-07 2018-07 2017-07
Antal anställda 7 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-07 2018-07 2017-07
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 150 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 150 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-07 2018-07 2017-07
Kassalikviditet (%) 101,75 % 103,42 % 104,93 %
Soliditet (%) 3,44 % 4,61 % 5,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,56 % -53,57 % 102,79 %
Riskbuffert (%) 0,52 % -2,48 % 5,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,21 % -0,40 % 1,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0