Nyckeltal för Building Automation Nordic Holding AB

Information 2020-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 0
Rörelsens kostnader 2020-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 51
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -51
Rörelseresultat -51
Resultat 2020-12
Resultat före skatt -51
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -51
Årets resultat -51
Jämförelsestörande poster 2020-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -51
Bokslutsdispositioner 2020-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 782 006
2020-12
Summa anläggningstillgångar 782 006

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2020-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 9 958
2020-12
Summa omsättningstillgångar 9 958
Summa tillgångar 791 963

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12
Aktiekapital 401
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 401
Fritt eget kapital 2020-12
Balanserat resultat 49 598
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 737 885
Årets resultat -51
Summa fritt eget kapital 787 432
2020-12
Summa eget kapital 787 833
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2020-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 115
Övriga kortfristiga skulder 15
Summa kortfristiga skulder 4 130
2020-12
Summa eget kapital och skulder 791 963

Noter

2020-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 782 006
Summa säkerheter 782 006
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-12
Kassalikviditet (%) 241,11 %
Soliditet (%) 99,48 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,01 %
Riskbuffert (%) -0,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!