Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 001 21 522 53 152 89 227
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 379 4 715 2 624 62 531
Total omsättning 20 380 26 237 55 776 151 758
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 313 10 514 30 986 75 851
Personalkostnader 2 253 2 916 4 334 3 611
Avskrivningar 9 768 9 740 10 234 4 965
Summa rörelsekostnader -17 334 -23 170 -45 554 -84 427
Rörelseresultat 3 046 -1 907 10 222 67 331
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 4 613 1 782 3 539 2 139
Skatt 978 387 780 486
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 152 -1 987 6 719 61 565
Årets resultat 3 634 1 396 2 759 1 653
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 832 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 895 912 3 503 5 766
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 152 -1 987 6 719 61 565
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 461 3 769 -3 180 -59 426
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 75 196 81 123 87 051 92 978
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 75 196 81 123 87 051 92 978
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 1 837 1 922 462 486
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 46 686 49 832 57 953 58 937
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 523 51 754 58 415 59 423
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 550 5 668 2 261 2 261
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 5 5 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 942 7 761 4 054 3 954
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 127 661 140 638 149 520 156 354

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 250 3 948 785 1 721
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 546 4 885 1 011 1 229
Summa kortfristiga fordringar 796 8 833 1 796 2 950
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 708 2 446 4 947 2 700
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 504 11 279 6 743 5 650
Summa tillgångar 129 166 151 917 156 263 162 004

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 2 723 2 727 1 368 1 115
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 634 1 396 2 759 1 653
Summa fritt eget kapital 6 357 4 123 4 127 2 768
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 6 477 4 243 4 247 2 888
Summa obeskattade reserver 111 565 114 026 117 795 114 615
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 232 20 197 26 235 34 754
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 6 052 5 055 4 383 4 342
Summa långfristiga skulder 7 284 25 252 30 618 39 096
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 307 468 501 1 007
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 260 1 260 1 260 1 260
Övriga kortfristiga skulder 2 273 6 669 1 842 3 138
Summa kortfristiga skulder 3 840 8 397 3 603 5 405
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 129 166 151 917 156 263 162 004

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 4 5 6 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 15 000 15 000 15 000 15 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 50 000 50 000 58 000 58 000
Summa säkerheter 65 000 65 000 73 000 73 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 14 070 14 282 0
Utdelning 1 350 1 400 140 1 400
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 39,17 % 134,32 % 187,15 % 104,53 %
Soliditet (%) 68,67 % 58,11 % 58,27 % 53,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,43 % -2,25 % 7,38 % 70,47 %
Riskbuffert (%) 0,15 % -2,14 % 1,17 % 33,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,98 % -13,47 % 6,05 % 62,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!