Nyckeltal för Bryggeritransport i Bergslagen AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 753 21 812 24 350 21 581
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 21 753 21 812 24 350 21 581
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 733 20 681 18 446 18 647
Personalkostnader 0 0 3 354 2 594
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -18 733 -20 681 -21 800 -21 241
Rörelseresultat 3 020 1 131 2 550 340
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 5 520 5 229 7 625 4 160
Skatt 0 0 -28 32
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 020 1 134 2 550 340
Årets resultat 20 -531 -197 -102
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 020 1 134 2 550 340
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -5 500 -5 760 -7 850 -4 230
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 500 4 095 5 075 3 820
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 810 4 079 4 533 2 491
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 21 542 27 595 31 226 37 386
Övriga kortfristiga fordringar 0 173 96 148
Summa kortfristiga fordringar 26 352 31 847 35 855 40 025
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 76 465
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 26 352 31 847 35 931 40 490
Summa tillgångar 26 352 31 847 35 931 40 490

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 4 600 4 600 4 600 4 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 600 4 600 4 600 4 600
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 21 452 21 983 22 180 22 282
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 -531 -197 -102
Summa fritt eget kapital 21 472 21 452 21 983 22 180
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 26 072 26 052 26 583 26 780
Summa obeskattade reserver 0 2 500 6 595 11 670
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 3 295 2 158 1 755
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 280 0 595 285
Summa kortfristiga skulder 280 3 295 2 753 2 040
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 26 352 31 847 35 931 40 490

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 9 411,43 % 966,53 % 1 305,16 % 1 984,80 %
Soliditet (%) 98,94 % 87,59 % 87,51 % 87,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,58 % 4,07 % 8,11 % 0,96 %
Riskbuffert (%) 11,46 % 3,56 % 7,10 % 0,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,88 % 5,20 % 10,47 % 1,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!