Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 530 14 321 12 834 12 185
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 220 777 254 270
Total omsättning 17 750 15 098 13 088 12 455
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 11 302 10 709 8 534 7 051
Övriga externa kostnader 1 966 1 663 1 887 1 770
Personalkostnader 2 019 1 883 2 275 2 079
Avskrivningar 72 72 72 47
Summa rörelsekostnader -15 359 -14 327 -12 768 -10 947
Rörelseresultat 2 390 771 319 1 508
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 390 582 202 1 017
Skatt 484 126 48 226
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 169 621 202 1 460
Årets resultat 1 907 456 154 791
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 312 150 117 49
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 169 621 202 1 460
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 221 -39 0 -443
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 259 298 337 376
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 411 444 477 511
Summa materiella anläggningstillgångar 670 742 814 887
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 152 1 061 1 061 61
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 302 1 211 1 211 211
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 973 1 954 2 026 1 098

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 361 2 552 2 202 1 949
Summa varulager 3 361 2 552 2 202 1 949
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 178 660 567 524
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 229 336 766 766
Övriga kortfristiga fordringar 456 77 297 431
Summa kortfristiga fordringar 1 863 1 073 1 630 1 721
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 887 2 465 1 860 2 523
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 110 6 090 5 693 6 193
Summa tillgångar 11 083 8 044 7 719 7 291

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 134 134 134 134
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 258 258 258 258
Summa bundet eget kapital 392 392 392 392
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 5 390 4 934 4 780 3 988
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 907 456 154 791
Summa fritt eget kapital 7 297 5 390 4 934 4 779
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 7 689 5 782 5 326 5 171
Summa obeskattade reserver 836 1 057 1 018 1 018
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 104 104
Övriga långfristiga skulder 0 0 326 31
Summa långfristiga skulder 0 0 430 135
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 390 320 341 346
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 169 885 604 621
Summa kortfristiga skulder 2 559 1 205 945 967
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 11 083 8 044 7 719 7 291

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 5 100 5 100 5 100 5 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 100 5 100 5 100 5 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 090 0 0 200
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 224,70 % 293,61 % 369,31 % 438,88 %
Soliditet (%) 74,94 % 81,56 % 78,72 % 81,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,12 % 9,47 % 3,32 % 24,66 %
Riskbuffert (%) 11,16 % -0,53 % -2,99 % 17,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,59 % 3,29 % 0,66 % 11,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!