Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 321 12 834 12 185 11 258
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 777 254 270 255
Total omsättning 15 098 13 088 12 455 11 513
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 10 709 8 534 7 051 7 233
Övriga externa kostnader 1 663 1 887 1 770 1 614
Personalkostnader 1 883 2 275 2 079 2 139
Avskrivningar 72 72 47 33
Summa rörelsekostnader -14 327 -12 768 -10 947 -11 019
Rörelseresultat 771 319 1 508 493
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 582 202 1 017 406
Skatt 126 48 226 95
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 621 202 1 460 406
Årets resultat 456 154 791 311
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 150 117 49 88
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 621 202 1 460 406
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -39 0 -443 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 298 337 376 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 444 477 511 543
Summa materiella anläggningstillgångar 742 814 887 543
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 061 1 061 61 61
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 211 1 211 211 211
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 954 2 026 1 098 755

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 552 2 202 1 949 1 252
Summa varulager 2 552 2 202 1 949 1 252
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 660 567 524 723
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 336 766 766 546
Övriga kortfristiga fordringar 77 297 431 196
Summa kortfristiga fordringar 1 073 1 630 1 721 1 465
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 465 1 860 2 523 2 985
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 6 090 5 693 6 193 5 702
Summa tillgångar 8 044 7 719 7 291 6 457

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 134 134 134 134
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 258 258 258 258
Summa bundet eget kapital 392 392 392 392
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 934 4 780 3 988 4 078
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 456 154 791 311
Summa fritt eget kapital 5 390 4 934 4 779 4 389
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 782 5 326 5 171 4 781
Summa obeskattade reserver 1 057 1 018 1 018 575
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 104 104 104
Övriga långfristiga skulder 0 326 31 231
Summa långfristiga skulder 0 430 135 335
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 320 341 346 190
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 885 604 621 576
Summa kortfristiga skulder 1 205 945 967 766
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 8 044 7 719 7 291 6 457

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 5 100 5 100 5 100 5 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 100 5 100 5 100 5 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 200 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 293,61 % 369,31 % 438,88 % 580,94 %
Soliditet (%) 81,56 % 78,72 % 81,21 % 80,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,47 % 3,32 % 24,66 % 7,80 %
Riskbuffert (%) -0,53 % -2,99 % 17,12 % 0,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,29 % 0,66 % 11,58 % 2,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!