Nyckeltal för Bröderna Paulsson Peab Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 932 7 431 7 307 6 970
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 741 0 0 0
Total omsättning 8 673 7 431 7 307 6 970
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 675 3 893 5 443 4 550
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 2 018 1 737 1 534 1 537
Summa rörelsekostnader -8 693 -5 630 -6 977 -6 087
Rörelseresultat -322 1 247 330 883
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -45 1 036 3 919
Skatt 13 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 48 1 247 329 960
Årets resultat -502 -342 -210 -322
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 77
Ränteintäkter från koncernföretag 370 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 48 1 247 329 960
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -444 -1 378 -213 -1 241
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -93 -211 -326 -41
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 21 821 20 283 14 569 15 995
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 649 1 809 1 762 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 607
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 473 0 200 1 145
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 943 22 092 16 531 17 747
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 77
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 167 167 167 177
Summa finansiella anläggningstillgångar 177 177 177 177
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 29 120 22 269 16 708 17 924

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 404 404 404 404
Summa varulager 404 404 404 404
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 4
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 93 112 100 552 104 701 104 221
Övriga kortfristiga fordringar 1 772 733 698 601
Summa kortfristiga fordringar 94 884 101 285 105 399 104 826
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 95 288 101 689 105 803 105 230
Summa tillgångar 124 408 123 957 122 511 123 154

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 76 545 76 545 76 545 76 545
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 18 000 18 000 18 000 18 000
Summa bundet eget kapital 94 545 94 545 94 545 94 545
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 22 843 23 185 23 395 23 716
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -502 -342 -210 -322
Summa fritt eget kapital 22 341 22 843 23 185 23 394
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 116 886 117 388 117 730 117 939
Summa obeskattade reserver 1 058 965 753 428
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 208 208 208 208
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 247 184 104 313
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 491 2 690 1 672 1 667
Övriga kortfristiga skulder 2 520 2 524 2 045 2 600
Summa kortfristiga skulder 6 258 5 398 3 821 4 580
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 124 408 123 957 122 511 123 154

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 167 167 167 167
Summa säkerheter 167 167 167 167
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 516,20 % 1 876,34 % 2 758,41 % 2 288,78 %
Soliditet (%) 94,58 % 95,27 % 96,55 % 96,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,04 % 1,06 % 0,28 % 0,81 %
Riskbuffert (%) 0,04 % 1,01 % 0,24 % 0,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,61 % 16,78 % 4,49 % 13,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!