Nyckeltal för Bostads AB Eken Göteborg

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 042 1 944 1 773 1 946
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 31 9 9 0
Total omsättning 2 073 1 953 1 782 1 946
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 1 339 0
Övriga externa kostnader 1 392 1 450 61 1 133
Personalkostnader 133 78 182 74
Avskrivningar 213 193 35 182
Summa rörelsekostnader -1 738 -1 721 -1 617 -1 389
Rörelseresultat 336 232 164 557
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 257 176 84 354
Skatt 3 39 27 77
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 172 116 34 444
Årets resultat 4 137 57 276
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 168 116 130 113
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 172 116 34 444
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -250 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 85 60 50 -90
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 8 342 8 555 7 748 7 615
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 342 8 555 7 748 7 615
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 481 731 1 031 1 031
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 581 831 1 131 1 131
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 8 924 9 386 8 879 8 746

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 182 146 18 0
Summa kortfristiga fordringar 182 146 18 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 906 580 1 134 1 488
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 088 726 1 152 1 488
Summa tillgångar 10 012 10 112 10 031 10 234

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 110 110 110 110
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 110
Summa bundet eget kapital 130 130 130 220
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 689 1 552 1 495 1 128
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 137 57 276
Summa fritt eget kapital 1 693 1 689 1 552 1 404
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 823 1 819 1 682 1 624
Summa obeskattade reserver 355 440 500 550
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 249 7 312 7 374 7 436
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 7 249 7 312 7 374 7 436
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 62 62 62 62
Leverantörsskulder 114 92 93 109
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 408 387 320 452
Summa kortfristiga skulder 584 541 475 623
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 012 10 112 10 031 10 234

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 8 664 8 664 8 664 8 664
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 664 8 664 8 664 8 664
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 186,30 % 134,20 % 242,53 % 238,84 %
Soliditet (%) 20,82 % 21,20 % 20,44 % 19,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,25 % 5,41 % 1,66 % 21,88 %
Riskbuffert (%) 1,28 % 0,84 % 0,01 % 4,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,20 % 0,00 % -5,41 % 17,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!