Nyckeltal för Boplats Göteborg Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 971 23 034 19 911 18 226
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 716 6 053 8 053
Total omsättning 37 971 24 750 25 964 26 279
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 15 507 14 012 13 622 12 195
Personalkostnader 14 042 11 055 9 371 9 784
Avskrivningar 0 0 0 2 755
Summa rörelsekostnader -29 549 -25 067 -22 993 -24 734
Rörelseresultat 8 422 -317 2 971 1 545
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 595 591 2 410 817
Skatt 0 0 404 565
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 580 -281 2 961 1 522
Årets resultat 595 590 2 006 252
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 165 38 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 2 10 23
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 580 -281 2 961 1 522
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -7 985 872 -551 -705
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 105 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 105 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 105 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 9 72 123
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 42 042 34 273 25 245 21 694
Övriga kortfristiga fordringar 4 116 2 088 998 718
Summa kortfristiga fordringar 46 158 36 370 26 315 22 535
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 43 5 4
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 46 161 36 413 26 320 22 539
Summa tillgångar 46 266 36 413 26 320 22 539

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 700 700 700 700
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 77 77 77 77
Summa bundet eget kapital 777 777 777 777
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 6 667 6 077 4 071 3 818
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 6 276 0 0 0
Årets resultat 595 590 2 006 252
Summa fritt eget kapital 13 538 6 667 6 077 4 070
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 14 315 7 444 6 854 4 847
Summa obeskattade reserver 1 588 1 588 2 460 1 909
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 116 101 2 407 1 977
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 233 2 552 68 103
Övriga kortfristiga skulder 26 014 24 728 14 531 13 702
Summa kortfristiga skulder 30 363 27 381 17 006 15 782
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 46 266 36 413 26 320 22 539

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 19 15 12 14
Löner till styrelse & VD 1 146 1 156 1 068 1 042
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 469 6 143 4 987 5 463
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 274 3 499 3 078 3 026
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 152,03 % 132,99 % 154,77 % 142,81 %
Soliditet (%) 33,47 % 23,66 % 32,93 % 27,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 55,41 % -3,26 % 34,16 % 24,34 %
Riskbuffert (%) 18,54 % -0,77 % 11,23 % 6,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,58 % -1,23 % 14,82 % 8,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 506 487 505 465
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!