Koncernredovisning för Bonnier Fastigheter AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 702 000 669 024 551 060
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 38 000 42 522 39 711
Total omsättning 740 000 711 546 590 771
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 243 000 235 714 220 303
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -243 000 -235 714 -220 303
Rörelseresultat 497 000 475 832 370 468
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 141 000 1 241 677 1 062 496
Skatt 141 000 238 062 35 187
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 141 000 414 878 313 746
Årets resultat 1 000 000 1 003 620 1 027 310
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 29 000 5 541 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 30 1 457
Externa ränteintäkter 1 000 401 0
Räntekostnader till koncernföretag 5 000 57 412
Externa räntekostnader 50 000 58 087 57 702
Övriga finansiella kostnader 10 000 8 782 65
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 141 000 414 878 313 746
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 826 799 748 750
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 7 000 61 550 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 000 61 550 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 13 965 000 13 603 800 12 660 400
Maskiner 0 0 0
Inventarier 2 000 1 798 2 013
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 62 000 48 255 41 528
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 029 000 13 653 853 12 703 941
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 29 000 5 541 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 000 3 792 3 093
Summa finansiella anläggningstillgångar 159 000 11 184 3 093
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 14 195 000 13 726 600 12 707 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 8 000 5 604 9 672
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 91 000 125 828 0
Övriga kortfristiga fordringar 234 000 46 048 51 646
Summa kortfristiga fordringar 333 000 177 480 61 318
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 12 000 67 723 13 498
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 345 000 245 203 74 816
Summa tillgångar 14 540 000 13 971 800 12 781 800

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 8 000 8 000 8 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 9 056 000 8 210 230 7 246 660
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 000 000 1 003 620 1 027 310
Summa fritt eget kapital 10 056 000 9 213 850 8 273 970
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 10 064 000 9 221 840 8 281 960
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 943 000 1 644 790 2 337 220
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 085 000 1 057 880 746 946
Summa långfristiga skulder 3 028 000 2 702 670 3 084 160
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 475 000 1 618 780 1 214 220
Leverantörsskulder 51 000 37 547 46 035
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 922 000 390 943 155 469
Summa kortfristiga skulder 1 448 000 2 047 280 1 415 720
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 14 540 000 13 971 800 12 781 800

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 62 62 59
Löner till styrelse & VD 5 000 5 338 4 430
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 37 000 32 521 33 865
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 21 000 18 999 18 376
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 4 038 000 4 488 000 3 098 300
Övriga säkerheter 5 047 000 5 661 560 3 681 010
Summa säkerheter 9 085 000 10 149 600 6 779 310
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 23,83 % 11,98 % 5,28 %
Soliditet (%) 69,22 % 66,00 % 64,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,34 % 4,50 % 3,79 %
Riskbuffert (%) 6,84 % 2,04 % 1,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 153,28 % 52,01 % 46,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 677 611 649
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 66 000 61 220 57 228 52 516
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 66 000 61 220 57 228 52 516
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 000 19 409 13 771 14 391
Personalkostnader 54 000 50 273 50 311 42 397
Avskrivningar 0 323 274 219
Summa rörelsekostnader -72 000 -70 005 -64 356 -57 007
Rörelseresultat -6 000 -8 785 -7 128 -4 491
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 155 000 -17 559 -63 470 -18 203
Skatt -3 000 -2 587 17 267 -6 022
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 155 000 -17 559 -32 660 -18 203
Årets resultat 1 164 000 -9 564 82 536 60 452
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 160 000 13 613 7 064 35 866
Ränteintäkter från koncernföretag 43 000 29 160 8 847 1 055
Externa ränteintäkter 0 3 1 147 1 090
Räntekostnader till koncernföretag 41 000 28 758 3 296 18
Externa räntekostnader 1 000 21 448 38 345 50 756
Övriga finansiella kostnader 0 1 344 949 949
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 155 000 -17 559 -32 660 -18 203
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 6 000 5 408 163 273 72 633
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -30 810 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 000 1 001 1 149 714
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 000 1 001 1 149 714
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 160 000 13 613 7 064 35 866
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 000 3 792 3 093 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 048 000 2 843 820 2 846 700 2 019 430
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 049 000 2 844 820 2 847 850 2 020 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 55 76
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 315 000 1 514 840 1 195 810 827 668
Övriga kortfristiga fordringar 179 000 34 839 16 081 84 222
Summa kortfristiga fordringar 1 494 000 1 549 680 1 211 950 911 966
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 583 000 22 787 14 869 106 236
Summa kassa och bank 3 000 3 495 3 572 71
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 080 000 1 575 960 1 230 390 1 018 270
Summa tillgångar 5 129 000 4 420 780 4 078 240 3 038 420

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 25 000 7 575 7 575 7 575
Övrigt bundet eget kapital 0 17 820 17 820 17 820
Summa bundet eget kapital 33 000 33 395 33 395 33 395
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 883 000 1 041 820 1 023 280 1 022 670
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 164 000 -9 564 82 536 60 452
Summa fritt eget kapital 2 047 000 1 032 256 1 105 816 1 083 122
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 080 000 1 065 650 1 139 220 1 116 520
Summa obeskattade reserver 31 000 30 810 30 810 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 9 000 11 991 14 577 17 645
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 150 000 950 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 150 000 950 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 000 6 290 2 274 2 928
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 847 000 3 271 210 1 693 810 925 333
Övriga kortfristiga skulder 157 000 34 825 47 557 25 993
Summa kortfristiga skulder 3 009 000 3 312 320 1 743 640 954 254
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 129 000 4 420 780 4 078 240 3 038 420

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 35 33 31 29
Löner till styrelse & VD 5 000 5 338 4 430 4 661
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 25 000 21 289 22 770 19 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 000 14 390 13 685 11 760
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 253 000 1 490 860 741 253 741 253
Summa säkerheter 1 253 000 1 490 860 741 253 741 253
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 804 000 7 348 4 967 8 266
Summa ansvarsförbindelser 804 000 7 348 4 967 8 266
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 98 000 64 000 59 840
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 49,75 % 46,89 % 69,71 % 95,58 %
Soliditet (%) 41,00 % 24,62 % 28,49 % 36,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,93 % -1,61 % -2,81 % -1,63 %
Riskbuffert (%) 21,95 % -0,78 % -1,22 % -1,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 686,36 % -112,89 % -131,49 % -133,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 857 807 877 816
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!