Nyckeltal för Bo1 Service AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 02

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 117 22 034 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 40 20 0
Total omsättning 23 157 22 054 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 7 798 0
Övriga externa kostnader 7 593 12 046 0
Personalkostnader 14 253 0 0
Avskrivningar 288 247 0
Summa rörelsekostnader -22 134 -20 091 0
Rörelseresultat 1 023 1 965 0
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 931 1 765 0
Skatt 17 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 006 1 915 0
Årets resultat 14 -35 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 28 45 0
Övriga finansiella kostnader 4 3 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 006 1 915 0
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -900 -1 800 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -75 -150 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 270 360 450
Summa immateriella anläggningstillgångar 270 360 450
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 809 457 550
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 809 457 550
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 270 270 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 270 270 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 349 1 087 1 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 737 684 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 863 331 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 634 1 094 71
Summa kortfristiga fordringar 4 234 2 109 71
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 478 2 347 590
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 712 4 456 661
Summa tillgångar 7 062 5 543 1 661

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -35 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 14 -35 0
Summa fritt eget kapital -21 -35 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 79 65 100
Summa obeskattade reserver 225 150 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 742 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 1 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 742 1 500
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 825 331 61
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 374 107 0
Övriga kortfristiga skulder 4 559 4 149 0
Summa kortfristiga skulder 6 758 4 587 61
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 062 5 543 1 661

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 20 18
Löner till styrelse & VD 3 425 3 500 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 164 5 050 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 3 821 3 147 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 1 500 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 84,52 % 97,14 % 1 083,61 %
Soliditet (%) 3,47 % 3,17 % 6,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 410,91 % 1 090,86 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 14,23 % 34,52 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,21 % 8,47 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 479 475 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!