Nyckeltal för Bo1 Kalmar AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 30 165 35 127 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 4 0
Total omsättning 30 166 35 131 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 19 172 17 794 0
Personalkostnader 11 534 13 317 0
Avskrivningar 1 712 1 657 0
Summa rörelsekostnader -32 418 -32 768 0
Rörelseresultat -2 253 2 365 0
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -6 576 46 -1
Skatt 0 12 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 576 1 896 -1
Årets resultat -7 33 -1
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 333 460 1
Övriga finansiella kostnader 5 9 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 576 1 896 -1
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 6 570 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 000 -1 850 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 11 200 12 600 14 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 11 200 12 600 14 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 291 1 033 1 000
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 291 1 033 1 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 270 270 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 270 270 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 12 761 13 903 15 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 28 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 722 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 203 5 450 191
Summa kortfristiga fordringar 14 953 5 450 191
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 241 10 541 440
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 16 194 15 991 631
Summa tillgångar 28 955 29 895 15 631

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 32 -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -7 33 -1
Summa fritt eget kapital 25 32 -1
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 125 132 99
Summa obeskattade reserver 5 850 1 850 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 250 10 250 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 15 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 7 250 10 250 15 500
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 000 3 000 0
Leverantörsskulder 822 444 31
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 200 109 1
Övriga kortfristiga skulder 7 708 14 110 0
Summa kortfristiga skulder 15 730 17 663 32
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 28 955 29 895 15 631

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 15 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 019 9 231 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 980 3 229 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 4 000 4 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 4 000 4 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 102,95 % 90,53 % 1 971,88 %
Soliditet (%) 15,32 % 5,00 % 0,63 %
Avkastning på eget kapital (%) -58,06 % 126,78 % -1,01 %
Riskbuffert (%) -9,11 % 6,26 % -0,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,66 % 4,06 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 535 543 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!