Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bloms Bygg & Montage AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 300 9 584 6 957 5 141
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 70 27 0 28
Total omsättning 13 370 9 611 6 957 5 169
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 133 4 525 3 440 1 935
Övriga externa kostnader 1 065 1 021 724 662
Personalkostnader 4 457 3 541 2 776 2 392
Avskrivningar 38 28 23 57
Summa rörelsekostnader -12 693 -9 115 -6 963 -5 046
Rörelseresultat 677 495 -40 123
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 463 332 6 73
Skatt 103 90 4 17
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 670 483 -45 113
Årets resultat 360 242 1 56
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 12 5 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 670 483 -45 113
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -207 -151 51 -40
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 267 120 53 193
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 267 120 53 193
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 267 120 53 193

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 388 146 126 0
Summa varulager 388 146 126 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 536 620 183 355
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 737 1 245 935 315
Summa kortfristiga fordringar 2 273 1 865 1 118 670
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 88 -166 0 210
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 2 748 1 844 1 244 880
Summa tillgångar 3 016 1 964 1 297 1 073

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 328 86 85 28
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 360 242 1 56
Summa fritt eget kapital 688 328 86 84
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 738 378 136 134
Summa obeskattade reserver 394 187 36 87
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 176 76
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 176 76
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 650 277 319 221
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 233 1 122 629 555
Summa kortfristiga skulder 1 883 1 399 948 776
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 3 016 1 964 1 297 1 073

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 9 7 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 700 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 500 300 300
Summa säkerheter 700 500 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 500 300 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 176 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 125,39 % 121,44 % 117,93 % 113,40 %
Soliditet (%) 34,10 % 26,26 % 12,53 % 18,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 65,15 % 93,64 % -27,69 % 57,04 %
Riskbuffert (%) 22,09 % 24,38 % -3,53 % 10,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,98 % 4,91 % -0,72 % 1,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0