Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Blekinge Bioprodukter AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 637 16 417 14 599 12 302
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 421 251 143 232
Total omsättning 17 058 16 668 14 742 12 534
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 7 886 7 363 6 111 5 578
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 338 4 453 3 711 3 342
Personalkostnader 3 362 3 308 3 179 3 069
Avskrivningar 1 468 1 543 1 520 1 362
Summa rörelsekostnader -17 054 -16 667 -14 521 -13 351
Rörelseresultat 5 1 221 -818
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -43 34 149 70
Skatt 0 9 34 16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -43 -76 109 -910
Årets resultat -43 26 114 54
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 48 77 112 92
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -43 -76 109 -910
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 110 40 980
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 1 287 1 356 1 425 1 494
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 868 2 751 4 225 5 254
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 155 4 107 5 650 6 748
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 3 155 4 107 5 650 6 748

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 323 2 451 3 031 2 230
Summa varulager 3 323 2 451 3 031 2 230
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 1 093 665 754 732
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 496 596 635 717
Summa kortfristiga fordringar 1 589 1 261 1 389 1 449
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 599 575 1 50
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 5 511 4 287 4 420 3 729
Summa tillgångar 8 666 8 394 10 070 10 477

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 4 127 4 101 3 987 3 933
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -43 26 114 54
Summa fritt eget kapital 4 084 4 127 4 101 3 987
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 4 584 4 627 4 601 4 487
Summa obeskattade reserver 1 970 1 970 2 080 2 120
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 356 597 1 180 1 236
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 356 597 1 180 1 236
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 543 582 827 566
Leverantörsskulder 839 442 1 258 1 298
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 375 176 124 770
Summa kortfristiga skulder 1 757 1 200 2 209 2 634
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 8 666 8 394 10 070 10 477

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 7 7 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 1 735 1 735 1 735 1 735
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 581 499 877 947
Summa säkerheter 2 316 2 234 2 612 2 682
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 19 96 173 869
Summa ansvarsförbindelser 19 96 173 869
Beviljad checkräkningskredit 785 785 785 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 196 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 124,53 % 153,00 % 62,92 % 56,91 %
Soliditet (%) 69,65 % 72,42 % 60,91 % 57,74 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,71 % -1,25 % 1,78 % -15,04 %
Riskbuffert (%) -1,77 % -3,31 % -0,65 % -9,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,55 % -0,93 % -0,02 % -8,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0