Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Birka BioStorage AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 932 4 490 2 704 1 556
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 69 15 37 231
Total omsättning 8 001 4 505 2 741 1 787
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 69 10 0 0
Handelsvaror 0 0 26 0
Övriga externa kostnader 5 632 3 189 2 508 2 203
Personalkostnader 2 590 1 987 1 944 1 455
Avskrivningar 710 457 362 226
Summa rörelsekostnader -9 001 -5 643 -4 840 -3 884
Rörelseresultat -999 -1 139 -2 098 -2 121
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -1 049 -1 149 -2 132 -2 343
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 049 -1 149 -2 132 -2 343
Årets resultat -1 049 -1 149 -2 132 -2 343
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 50 11 28 162
Övriga finansiella kostnader 0 0 7 61
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 049 -1 149 -2 132 -2 343
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 794 904 32 43
Inventarier 2 091 1 208 1 348 973
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 885 2 112 1 380 1 016
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 106 106 506 106
Summa finansiella anläggningstillgångar 968 968 518 125
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 3 853 3 080 1 898 1 141

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 272 694 305 223
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 824 138 167 163
Summa kortfristiga fordringar 2 096 832 472 386
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 143 1 711 247 426
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 239 2 542 719 812
Summa tillgångar 6 092 5 622 2 617 1 953

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 142 142 142 134
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 5
Summa bundet eget kapital 142 142 142 139
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 4 003 1 153 785 2 628
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 4 000 2 500 500
Årets resultat -1 049 -1 149 -2 132 -2 343
Summa fritt eget kapital 2 954 4 004 1 153 785
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 3 096 4 146 1 295 924
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 264 295 355 391
Summa långfristiga skulder 1 264 295 355 561
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 557 614 168 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 175 568 800 435
Summa kortfristiga skulder 1 732 1 182 968 468
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 6 092 5 622 2 617 1 953

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 7 5 4 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 7 138 138
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 7 138 138
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 129,27 % 215,14 % 74,28 % 173,50 %
Soliditet (%) 50,82 % 73,75 % 49,48 % 47,31 %
Avkastning på eget kapital (%) -33,88 % -27,71 % -164,63 % -253,57 %
Riskbuffert (%) -18,07 % -20,99 % -82,78 % -130,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -13,86 % -25,84 % -80,14 % -164,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0