Nyckeltal för Biogasbolaget i Mellansverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 72 265 37 512 25 624 33 315
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 329 7 361 2 616 712
Total omsättning 82 594 44 873 28 240 34 027
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 27 229 12 009 6 121 9 274
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 27 581 28 230 19 913 17 983
Personalkostnader 4 323 3 299 3 881 4 616
Avskrivningar 9 422 5 735 5 107 12 646
Summa rörelsekostnader -68 555 -49 273 -35 022 -44 519
Rörelseresultat 14 039 -4 400 -6 782 -10 492
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 11 687 -6 010 -8 278 -12 276
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 687 -6 010 -8 278 -12 276
Årets resultat 11 687 -6 010 -8 278 -12 276
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 352 1 610 1 496 1 784
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 687 -6 010 -8 278 -12 276
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 28 133 29 129 30 124 31 119
Maskiner 116 661 99 091 70 391 68 127
Inventarier 4 276 4 142 4 470 4 813
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 605 18 076 3 308 5 878
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 149 675 150 438 108 293 109 937
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 149 675 150 438 108 293 109 937

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 110 2 585 1 418 3 310
Summa varulager 2 110 2 585 1 418 3 310
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 283 547 5 556 6 607
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 49 817 52 539 35 821 11 614
Summa kortfristiga fordringar 50 100 53 086 41 377 18 221
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 52 210 55 671 42 795 21 531
Summa tillgångar 201 885 206 109 151 088 131 468

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -49 777 -43 767 -35 489 -23 214
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 62 000 62 000 62 000 42 000
Årets resultat 11 687 -6 010 -8 278 -12 276
Summa fritt eget kapital 23 910 12 223 18 233 6 510
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 28 910 17 223 23 233 11 510
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 232 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 131 780 135 270 109 510 110 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 25 889 29 266 3 393 5 600
Summa långfristiga skulder 157 669 164 536 112 903 115 600
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 490 3 490 490 0
Leverantörsskulder 6 452 5 651 4 110 2 674
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 364 14 977 10 352 1 684
Summa kortfristiga skulder 15 306 24 118 14 952 4 358
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 201 885 206 109 151 088 131 468

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 6 4 5 6
Löner till styrelse & VD 58 45 25 41
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 060 2 194 2 663 3 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 098 898 1 170 1 517
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 327,32 % 220,11 % 276,73 % 418,10 %
Soliditet (%) 14,32 % 8,36 % 15,38 % 8,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,43 % -34,90 % -35,63 % -106,66 %
Riskbuffert (%) 5,59 % -2,99 % -5,66 % -9,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,92 % -20,31 % -38,14 % -42,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 520 560 538 507
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!