Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Billinge Dental AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 493 7 247 6 102 5 735
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 110 10 15 194
Total omsättning 7 603 7 257 6 117 5 929
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 94 -11 73 3
Råvaror och förnödenheter 1 696 1 531 1 159 1 174
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 838 802 732 677
Personalkostnader 3 747 3 961 3 618 3 706
Avskrivningar 162 137 180 186
Summa rörelsekostnader -6 537 -6 420 -5 762 -5 746
Rörelseresultat 1 253 815 500 188
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 251 821 532 135
Skatt 272 185 125 32
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 253 815 515 181
Årets resultat 979 636 408 103
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 21 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 6 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 253 815 515 181
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 6 17 -46
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 256 407 424 604
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 256 407 424 604
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 256 407 424 604

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 302 208 219 147
Summa varulager 302 208 219 147
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 760 742 618 532
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 89 89 32 29
Summa kortfristiga fordringar 849 831 650 561
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 2 2 1 260
Summa kassa och bank 512 682 455 458
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 664 1 723 1 325 1 425
Summa tillgångar 1 920 2 130 1 750 2 029

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 123 587 580 876
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 979 636 408 103
Summa fritt eget kapital 1 102 1 223 988 979
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 222 1 343 1 108 1 099
Summa obeskattade reserver 41 39 45 62
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 289
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 48 100 100
Summa långfristiga skulder 0 48 100 389
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 117 207 141 97
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 539 493 356 381
Summa kortfristiga skulder 656 700 497 478
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 920 2 130 1 750 2 029

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 10 9 7 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 500 400 400
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 207,47 % 216,14 % 222,33 % 213,18 %
Soliditet (%) 65,22 % 64,40 % 65,21 % 56,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 100,06 % 59,41 % 45,13 % 15,81 %
Riskbuffert (%) 65,26 % 38,18 % 28,79 % 8,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,72 % 11,23 % 8,34 % 3,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0