Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bilhandelsgruppen Hisings Backa AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 344 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 0 0 0
Total omsättning 2 358 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 043 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 137 61 5 10
Personalkostnader 97 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 277 -61 -5 -10
Rörelseresultat 80 -61 -5 -10
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 80 -61 -5 -10
Skatt 4 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 80 -61 -5 -10
Årets resultat 77 -61 -5 -10
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 80 -61 -5 -10
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 113 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 113 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 50 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 113 0 50 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 783 0 0 0
Summa varulager 2 783 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 6 475 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 15 0 0
Summa kortfristiga fordringar 15 15 6 475 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 0 325 50
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 809 15 6 800 50
Summa tillgångar 2 921 15 6 850 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 60 60 60 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 60 60 60 60
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -44 -14 -10 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 531 31 0 0
Årets resultat 77 -61 -5 -10
Summa fritt eget kapital 1 564 -44 -15 -10
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 624 16 45 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 679 0 0 0
Leverantörsskulder 34 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 6 805 0
Övriga kortfristiga skulder 585 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 298 0 6 805 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 921 15 6 850 50

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 1,93 % 0,00 % 99,93 % 0,00 %
Soliditet (%) 55,60 % 106,67 % 0,66 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,93 % -381,25 % -11,11 % -20,00 %
Riskbuffert (%) 2,74 % 0,00 % -0,07 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0