Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bilexpo i Piteå AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 319 348 348 348
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 82 0 64
Total omsättning 324 430 348 412
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 115 0 94 54
Personalkostnader 0 0 6 27
Avskrivningar 27 10 121 0
Summa rörelsekostnader -142 -10 -221 -81
Rörelseresultat 182 420 127 331
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 102 282 68 268
Skatt 22 56 20 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 136 369 79 287
Årets resultat 80 226 48 256
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 46 51 48 43
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 136 369 79 287
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -34 -87 -11 -19
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 1 509 1 519 1 529 1 404
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 98 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 607 1 519 1 529 1 404
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 474
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 474
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 1 607 1 519 1 529 2 879

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 36 145 87 87
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 475 1 474 1 532 25
Summa kortfristiga fordringar 1 511 1 619 1 619 112
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 132 88 0 0
Summa kassa och bank 491 363 162 329
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 2 134 2 070 1 781 441
Summa tillgångar 3 741 3 589 3 310 3 319

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 589 589 589 614
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 009 1 009 1 009 1 034
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 478 253 204 -78
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 80 226 48 256
Summa fritt eget kapital 558 479 252 178
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 1 567 1 488 1 261 1 212
Summa obeskattade reserver 151 117 30 19
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 770 1 858 1 946 1 946
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder -88 -88 -88 0
Summa långfristiga skulder 1 682 1 770 1 858 1 946
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 88
Leverantörsskulder 1 0 3 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 340 215 158 47
Summa kortfristiga skulder 341 215 161 142
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 3 741 3 589 3 310 3 319

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 4 400 4 400 0 4 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 4 600
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 400 4 400 0 9 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 587,10 % 921,86 % 1 106,21 % 310,56 %
Soliditet (%) 44,86 % 43,86 % 38,76 % 36,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,10 % 23,44 % 6,16 % 23,41 %
Riskbuffert (%) 2,63 % 9,17 % 1,47 % 7,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,21 % 91,38 % 8,91 % 70,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0