Nyckeltal för Bildelshuset i Köping Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 728 7 867 10 616 8 318
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 178 138 13 46
Total omsättning 6 906 8 005 10 629 8 364
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 189 5 244 0 0
Handelsvaror 0 0 6 165 5 638
Övriga externa kostnader 1 253 1 309 2 686 1 191
Personalkostnader 1 670 1 689 1 157 1 161
Avskrivningar 33 22 28 85
Summa rörelsekostnader -7 145 -8 264 -10 036 -8 075
Rörelseresultat -239 -260 594 290
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -353 -80 377 290
Skatt 0 0 149 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -353 -280 577 222
Årets resultat -353 -80 228 270
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 20 6 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 130 41 23 73
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -353 -280 577 222
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 200 -200 68
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 138 71 44 72
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 138 71 44 72
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 158 91 64 92

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 596 3 103 2 773 2 502
Summa varulager 2 596 3 103 2 773 2 502
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 008 684 750 724
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 299 320 130 325
Summa kortfristiga fordringar 1 307 1 004 880 1 049
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 17 39 5 19
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 920 4 146 3 657 3 569
Summa tillgångar 4 077 4 237 3 721 3 661

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 079 1 159 931 661
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -353 -80 228 270
Summa fritt eget kapital 726 1 079 1 159 931
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 846 1 199 1 279 1 051
Summa obeskattade reserver 0 0 200 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 477 345 477 442
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 72 320 557 941
Summa långfristiga skulder 549 665 1 034 1 383
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 816 1 477 408 733
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 867 896 801 495
Summa kortfristiga skulder 2 683 2 373 1 209 1 228
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 4 077 4 237 3 721 3 661

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 1 350 1 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 1 350 1 350
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 477 345 477 442
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 49,35 % 43,95 % 73,20 % 86,97 %
Soliditet (%) 20,75 % 28,30 % 38,33 % 28,71 %
Avkastning på eget kapital (%) -41,73 % -23,35 % 40,45 % 21,12 %
Riskbuffert (%) -9,49 % -6,99 % 15,12 % 5,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,18 % -4,08 % 5,22 % 1,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!