Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Berale AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 251 143 133 141
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 21
Total omsättning 251 143 133 162
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 1 1 1
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 155 155 155 155
Summa rörelsekostnader -156 -156 -156 -156
Rörelseresultat 95 -13 -22 3
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 31 -77 -87 -69
Skatt 4 4 4 4
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 31 -77 -87 -69
Årets resultat 27 -80 -91 -73
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 65 64 65 72
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 31 -77 -87 -69
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 2 531 2 686 2 841 2 996
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 531 2 686 2 841 2 996
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 3 3 3
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 3 3 3
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 2 534 2 689 2 844 2 999

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 39 22 19 29
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 39 22 19 29
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 3 1 18
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 43 25 19 47
Summa tillgångar 2 577 2 714 2 863 3 046

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat -550 -550 -379 -306
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 517 597 437 350
Årets resultat 27 -80 -91 -73
Summa fritt eget kapital -6 -33 -33 -29
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 94 67 67 71
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 917 2 067 2 133 2 183
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 310 350 430 550
Summa långfristiga skulder 2 227 2 417 2 563 2 733
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 200 200 200 200
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 57 30 33 41
Summa kortfristiga skulder 257 230 233 241
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 577 2 714 2 863 3 046

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 534 2 689 2 844 2 999
Summa säkerheter 2 534 2 689 2 844 2 999
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 16,73 % 10,87 % 8,58 % 19,50 %
Soliditet (%) 3,65 % 2,47 % 2,34 % 2,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,98 % -114,93 % -129,85 % -97,18 %
Riskbuffert (%) 1,11 % -2,90 % -3,09 % -2,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -13,55 % -98,60 % -114,29 % -100,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0