Nyckeltal för Bengt Hedins Orkester Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 94 278 1 188 1 431
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 249 510 10 0
Total omsättning 343 788 1 198 1 431
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 21 8 0 0
Övriga externa kostnader 4 58 2 1
Personalkostnader 238 360 1 005 1 082
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -263 -426 -1 007 -1 083
Rörelseresultat 79 362 190 348
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 152 283 185 343
Skatt 0 49 0 -7
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 76 359 185 343
Årets resultat 2 234 0 19
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 5 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 76 359 185 343
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -150 0 -185 -331
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 76 -76 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 42 40 40 84
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 330 0 18 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 415 2 1
Summa kortfristiga fordringar 372 455 60 85
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 59 59 16 30
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 432 514 77 115
Summa tillgångar 432 514 77 115

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 9 9 9 9
Summa bundet eget kapital 109 109 109 109
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 141 -93 -93 -112
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 234 0 19
Summa fritt eget kapital 143 141 -93 -93
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 252 250 16 16
Summa obeskattade reserver 0 76 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 50 48 49 48
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 11
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 50 48 49 59
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 130 140 12 41
Summa kortfristiga skulder 130 140 12 41
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 432 514 77 115

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 50 48 49 48
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 331,54 % 367,14 % 633,33 % 280,49 %
Soliditet (%) 58,33 % 59,54 % 20,78 % 13,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,16 % 117,32 % 1 156,25 % 2 143,75 %
Riskbuffert (%) 16,62 % 68,99 % 238,56 % 297,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 77,66 % 128,06 % 15,15 % 23,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!