Nyckeltal för Beatus Projekt AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 06 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 105 2 776
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 233 0 703 5
Total omsättning 233 0 808 2 781
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 27
Handelsvaror 287 0 0 2 807
Övriga externa kostnader 479 0 58 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -766 0 -58 -2 834
Rörelseresultat -534 0 750 -52
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Resultat före skatt -534 0 750 2
Skatt 0 0 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -534 0 750 2
Årets resultat -534 0 0 2
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -534 0 750 2
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -750 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 137
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 137
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 137

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 287 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 287 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Kundfordringar 105 105 105 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 105 105 105 0
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 124 590 787 1 041
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Summa omsättningstillgångar 229 981 892 1 041
Summa tillgångar 229 981 892 1 177

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Balanserat resultat 2 2 2 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 534 0 0 0
Årets resultat -534 0 0 2
Summa fritt eget kapital 2 2 2 2
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Summa eget kapital 52 52 52 52
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 79 613 613 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 79 613 613 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 98 90 0 113
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 226 226 1 013
Summa kortfristiga skulder 98 316 226 1 126
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Summa eget kapital och skulder 229 981 892 1 177

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 534 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 534 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-12
Kassalikviditet (%) 233,67 % 219,94 % 394,69 % 92,45 %
Soliditet (%) 22,71 % 5,30 % 5,83 % 4,42 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 026,92 % 0,00 % 1 442,31 % 3,85 %
Riskbuffert (%) -233,19 % 0,00 % 84,08 % 0,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 714,29 % 0,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!