Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Beatus Projekt AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 105 2 776 39
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 703 5 0
Total omsättning 0 808 2 781 39
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 27 0
Handelsvaror 0 0 2 807 0
Övriga externa kostnader 0 58 0 39
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -58 -2 834 -39
Rörelseresultat 0 750 -52 0
Resultat 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 0 750 2 0
Skatt 0 0 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 750 2 0
Årets resultat 0 0 2 0
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 750 2 0
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -750 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 137 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 137 0
2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 137 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 287 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 287 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Kundfordringar 105 105 0 5 914
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 105 105 0 5 914
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 590 787 1 041 43
2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 981 892 1 041 5 957
Summa tillgångar 981 892 1 177 5 957

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 2 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 2 0
Summa fritt eget kapital 2 2 2 0
2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 52 52 52 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 613 613 0 64
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 613 613 0 64
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 90 0 113 5 806
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 226 226 1 013 37
Summa kortfristiga skulder 316 226 1 126 5 843
2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 981 892 1 177 5 957

Noter

2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 219,94 % 394,69 % 92,45 % 101,95 %
Soliditet (%) 5,30 % 5,83 % 4,42 % 0,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 1 442,31 % 3,85 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 84,08 % 0,17 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 714,29 % 0,07 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0