Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Baltic Gaming AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 1 595
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 267 0
Total omsättning 0 0 267 1 595
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 21 0 190
Personalkostnader 0 0 0 767
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -21 0 -957
Rörelseresultat 0 -21 267 638
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -10 353 -21 267 -3 534
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 353 -21 267 -3 534
Årets resultat -10 353 -21 267 -3 534
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -4 172
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 343 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 353 -21 267 -3 534
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -4 172
Fordringar på koncern- och intresseföretag 79 094 79 042 65 911 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 79 094 79 042 65 911 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 79 094 79 042 65 911 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 52
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 65 816
Övriga kortfristiga fordringar 10 10 353 8 628 8 619
Summa kortfristiga fordringar 10 10 353 8 628 74 487
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 21 72 34 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 31 10 426 8 654 74 496
Summa tillgångar 79 125 89 468 74 573 74 496

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 44 196 44 196 36 830 36 830
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 44 196 44 196 36 830 36 830
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 45 230 45 241 37 433 40 967
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -10 353 -21 267 -3 534
Summa fritt eget kapital 34 877 45 220 37 700 37 433
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 79 073 89 416 74 530 74 263
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 52 52 43 172
Summa kortfristiga skulder 52 52 43 233
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 79 125 89 468 74 573 74 496

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 586
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 181
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 59,62 % 20 048,08 % 20 144,19 % 31 968,67 %
Soliditet (%) 99,93 % 99,94 % 99,94 % 99,69 %
Avkastning på eget kapital (%) -13,09 % -0,02 % 0,36 % -4,76 %
Riskbuffert (%) -19 890,40 % -0,02 % 0,36 % -4,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % -221,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0