Nyckeltal för Baltic Beverages Invest AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 590 403 579 228
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -590 -403 -579 -228
Rörelseresultat -590 -403 -579 -228
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 461 085 0 474 428 589 153
Skatt 103 -455 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 455 603 0 479 475 611 691
Årets resultat 460 982 0 474 417 589 164
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 451 580 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 139 487 0 732 798 717 542
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 134 874 0 252 754 105 613
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 455 603 0 479 475 611 691
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 482 0 -5 047 -22 538
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 451 580 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 685 420 3 685 420 3 685 420 3 623 520
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 685 420 3 685 420 3 685 420 3 623 520
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 685 420 3 685 420 3 685 420 3 623 520

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 482 13 415 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 5 482 13 415 0 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 197 180 229 869 948 121
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 5 678 193 644 869 948 121
Summa tillgångar 3 691 100 3 879 070 3 686 280 4 571 640

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 114 114 114 114
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 21 21 21 21
Summa bundet eget kapital 135 135 135 135
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 349 420 3 367 800 2 893 380 3 959 540
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -413 724 -465 440 0 0
Årets resultat 460 982 447 049 474 417 589 164
Summa fritt eget kapital 3 396 678 3 349 409 3 367 797 4 548 704
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 396 810 3 349 540 3 367 930 4 548 830
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 294 251 529 515 318 205 22 786
Övriga kortfristiga skulder 41 10 145 31
Summa kortfristiga skulder 294 292 529 525 318 350 22 817
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 691 100 3 879 070 3 686 280 4 571 640

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 413 724 465 440 1 654 900
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1,93 % 36,57 % 0,27 % 4 155,33 %
Soliditet (%) 92,03 % 86,35 % 91,36 % 99,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,41 % 0,00 % 14,24 % 13,45 %
Riskbuffert (%) -29,83 % 0,00 % -59,53 % -447,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!