Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Baltic Beverages Holding Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 055 900 655 767
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 055 -900 -655 -767
Rörelseresultat -1 055 -900 -655 -767
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 794 240 244 800 116 187 86 787
Skatt 43 669 52 802 73 056 92 217
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 794 240 244 800 116 187 86 787
Årets resultat 1 904 270 433 086 214 135 314 273
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 732 230 162 738 39 416 27 400
Ränteintäkter från koncernföretag 55 387 99 728 91 432 95 027
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 4 882 6 754 9 722 2 146
Externa räntekostnader 10 62 52 52
Övriga finansiella kostnader 0 9 950 4 241 32 667
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 794 240 244 800 116 187 86 787
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 153 698 241 087 171 005 319 703
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 732 230 162 738 39 416 27 400
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 861 920
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 67 758 112 481 141 803 26 663 800
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 063 000 22 108 000 18 369 500 27 525 700
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 22 063 000 22 108 000 18 369 500 27 525 700

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 155 860 15 063 100 12 840 600 1 967 140
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 155 860 15 063 100 12 840 600 1 967 140
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 155 860 15 063 100 12 840 600 1 967 140
Summa tillgångar 22 218 800 37 171 100 31 210 100 29 492 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 124 117 124 117 103 430 103 430
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 24 823 24 823 20 686 20 686
Summa bundet eget kapital 148 940 148 940 124 116 124 116
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 19 505 600 35 621 500 29 471 500 29 052 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 904 270 433 086 214 135 314 273
Summa fritt eget kapital 21 409 870 36 054 586 29 685 635 29 366 273
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 21 558 800 36 203 500 29 809 700 29 490 400
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 659 590 967 494 1 400 340 2 396
Övriga kortfristiga skulder 424 72 34 60
Summa kortfristiga skulder 660 014 967 566 1 400 370 2 456
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 22 218 800 37 171 100 31 210 100 29 492 900

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 585 780 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 23,61 % 1 556,80 % 916,94 % 80 095,28 %
Soliditet (%) 97,03 % 97,40 % 95,51 % 99,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,32 % 0,68 % 0,39 % 0,29 %
Riskbuffert (%) 7,36 % -1,03 % -0,58 % -1 419,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0