Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för BUPAB 4 Ramsjövägen AB

Information 2018-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 0
Rörelsens kostnader 2018-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 24
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -24
Rörelseresultat -24
Resultat 2018-12
Resultat före skatt -24
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -24
Årets resultat -2
Jämförelsestörande poster 2018-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -24
Bokslutsdispositioner 2018-12
Koncernbidrag 22
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12
Byggnader och mark 521
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 994
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 515
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 515

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2018-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 160
2018-12
Summa omsättningstillgångar 160
Summa tillgångar 4 675

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2018-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -2
Summa fritt eget kapital -2
2018-12
Summa eget kapital 48
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2018-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 250
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 2 250
Kortfristiga skulder 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 2 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 226
Övriga kortfristiga skulder 14
Summa kortfristiga skulder 2 377
2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 675

Noter

2018-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2018-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2018-12
Kassalikviditet (%) 6,73 %
Soliditet (%) 1,03 %
Avkastning på eget kapital (%) -50,00 %
Riskbuffert (%) -0,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Läs mer.