Koncernredovisning för BFSL Investment AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 536 698 821 026 720 741
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 26 806 24 055
Övriga rörelseintäkter 320 159 0 16 783 11 650
Total omsättning 320 159 536 698 864 615 756 446
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 48 115 56 512
Övriga externa kostnader 131 153 162 160 148 175
Personalkostnader 0 0 543 657 510 228
Avskrivningar 0 0 288 381 231 971
Summa rörelsekostnader -131 -153 -1 042 313 -946 886
Rörelseresultat 289 443 536 545 -225 520 -230 066
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 289 437 536 545 -236 602 -237 772
Skatt 0 0 6 987 2 163
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 289 437 536 545 -236 602 -237 772
Årets resultat 289 437 536 545 -243 589 -239 935
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 555 166
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 0 11 637 7 872
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 289 437 536 545 -236 602 -237 772
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 102 946 97 501
Patent, licenser mm 0 0 4 703 6 223
Goodwill 0 0 525 321 655 157
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 88 281 135 252
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 721 251 894 133
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 15 069 14 935
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 136 213
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 15 205 15 148
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 969 296 1 113 030 3 331 2 573
Summa finansiella anläggningstillgångar 969 296 1 113 030 58 245 78 061
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 969 296 1 113 030 794 701 987 342

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 374 0
Övrigt varulager 0 0 0 376
Summa varulager 0 0 374 376
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 136 922 123 669
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 44 62 577 71 185
Summa kortfristiga fordringar 0 44 199 499 194 854
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 197 2 374 341 959 128 124
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 197 2 418 541 832 323 354
Summa tillgångar 969 493 1 115 450 1 336 530 1 310 700

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 800 125 630 445 641 857 859 510
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -120 128 -53 800 0 0
Årets resultat 289 437 536 545 -243 589 -239 935
Summa fritt eget kapital 969 434 1 113 190 398 268 619 575
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 969 484 1 113 240 398 318 619 625
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 47 997 37 680
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 364 869 203 360
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 54 374 51 306
Summa långfristiga skulder 0 0 419 243 254 666
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 61 335 41 138
Leverantörsskulder 0 0 31 000 23 406
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 2 211 378 640 334 181
Summa kortfristiga skulder 9 2 211 470 975 398 725
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 969 493 1 115 450 1 336 530 1 310 700

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 574 554
Löner till styrelse & VD 0 0 27 967 26 828
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 377 681 353 470
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 141 036 110 157
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 26 900 26 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 884 714 405 851
Summa säkerheter 0 0 911 614 432 751
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 493
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 493
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2 188,89 % 109,36 % 114,97 % 81,00 %
Soliditet (%) 100,00 % 99,80 % 29,80 % 47,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,85 % 48,20 % -59,40 % -38,37 %
Riskbuffert (%) -36,81 % 48,10 % -18,14 % -18,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 99,97 % -30,24 % -34,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 707 686
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för BFSL Investment AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 536 698 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 320 159 0 0 0
Total omsättning 320 159 536 698 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 131 153 85 25
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -131 -153 -85 -25
Rörelseresultat 289 443 536 545 -85 -25
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 289 437 536 545 -289 -25
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 289 437 536 545 -289 -25
Årets resultat 289 437 536 545 -289 -25
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 0 204 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 289 437 536 545 -289 -25
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 969 296 1 113 030 625 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 969 296 1 113 030 176 768 204 757
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 969 296 1 113 030 176 768 204 757

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 44 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 44 0 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 197 2 374 146 17
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 197 2 418 146 17
Summa tillgångar 969 493 1 115 450 176 914 204 774

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 800 125 630 445 200 409 142 008
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -120 128 -53 800 -23 265 57 293
Årets resultat 289 437 536 545 -289 -25
Summa fritt eget kapital 969 434 1 113 190 176 855 199 276
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 969 484 1 113 240 176 905 199 326
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 5 407
Summa långfristiga skulder 0 0 0 5 407
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 2 211 9 41
Summa kortfristiga skulder 9 2 211 9 41
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 969 493 1 115 450 176 914 204 774

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 227 122 355 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 227 122 355 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2 188,89 % 109,36 % 1 622,22 % 41,46 %
Soliditet (%) 100,00 % 99,80 % 99,99 % 97,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,85 % 48,20 % -0,16 % -0,01 %
Riskbuffert (%) -36,81 % 48,10 % -2 266,71 % -0,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 99,97 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!