Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för BDO Syd Intressenter AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 75 50 34 35
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 066 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 141 -50 -34 -35
Rörelseresultat -1 140 -50 -34 -35
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 6 454 735 4 296 4 625
Skatt 284 2 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 454 735 4 296 4 625
Årets resultat 7 570 792 4 330 4 668
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 560 784 4 329 4 660
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 34 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 454 735 4 296 4 625
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 1 400 60 34 43
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 2 487 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 487 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 560 784 4 329 4 660
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 3 824 4 889 100
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 2 587 3 824 4 889 100

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 187 6 397 4 505 15 620
Övriga kortfristiga fordringar 21 0 3 2
Summa kortfristiga fordringar 11 208 6 397 4 508 15 622
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 128 5 1 800 2 154
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 11 335 6 402 6 307 17 776
Summa tillgångar 13 922 10 226 11 197 17 876

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 4 501 5 501 5 501 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 501 5 501 5 501 2 000
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 38 16 86 48
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -30 0 0 0
Årets resultat 7 570 792 4 330 4 668
Summa fritt eget kapital 7 578 808 4 416 4 716
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 12 079 6 309 9 917 6 716
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 522 1 503 1 030 11 138
Övriga kortfristiga skulder 321 2 414 251 21
Summa kortfristiga skulder 1 843 3 917 1 281 11 159
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 13 922 10 226 11 197 17 876

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 250 0
Summa säkerheter 0 0 250 0
Villkorat aktieägartillskott 0 30 30 30
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 30 30 30
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 7 560 0 4 400 2 630
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 615,08 % 163,44 % 492,43 % 159,30 %
Soliditet (%) 86,76 % 61,70 % 88,57 % 37,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,43 % 11,65 % 43,32 % 68,87 %
Riskbuffert (%) 46,36 % 7,19 % 38,37 % 25,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0