Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för BDO Syd AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 94 196 85 278 75 839 50 375
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 355 174 214 112
Total omsättning 94 551 85 452 76 053 50 487
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 31 811 30 000 22 299 14 843
Personalkostnader 45 665 48 063 39 073 25 994
Avskrivningar 2 157 2 799 2 685 730
Summa rörelsekostnader -79 633 -80 862 -64 057 -41 567
Rörelseresultat 14 918 4 591 11 995 8 920
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 14 769 4 286 11 728 8 886
Skatt 2 178 762 1 596 1 302
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 769 4 286 11 728 8 886
Årets resultat 11 191 3 464 10 098 7 541
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 9 0 6 6
Externa ränteintäkter 17 2 11 5
Räntekostnader till koncernföretag 21 3 0 0
Externa räntekostnader 154 304 285 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 769 4 286 11 728 8 886
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag -1 400 -60 -34 -43
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 2 544 3 801 4 908 5 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 544 3 801 4 908 5 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 734 4 751 5 931 3 069
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 146 146 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 880 4 897 5 931 3 069
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 129 129
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 129 129
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 5 424 8 698 10 967 8 198

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 15 801 17 090 17 051 7 584
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 546 57 2 900 10 888
Övriga kortfristiga fordringar 6 716 12 587 4 405 6 774
Summa kortfristiga fordringar 30 063 29 734 24 356 25 246
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 54 37 5 525 3 311
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 30 117 29 771 29 881 28 556
Summa tillgångar 35 541 38 468 40 849 36 754

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 449 249 1 034 2 256
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 191 3 464 10 098 7 541
Summa fritt eget kapital 11 640 3 713 11 132 9 797
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 11 740 3 813 11 232 9 897
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 092 1 198 436 5 000
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 834 7 230 6 823 471
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 400 400 400 0
Summa långfristiga skulder 3 234 7 630 7 223 471
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 4 381 5 456 2 463 864
Leverantörsskulder 314 1 814 1 716 907
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 825 4 319 1 356 11 924
Övriga kortfristiga skulder 10 955 14 239 16 422 7 691
Summa kortfristiga skulder 19 475 25 828 21 957 21 386
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 35 541 38 468 40 849 36 754

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 58 61 50 39
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 818 30 430 24 879 17 253
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 13 061 14 258 11 155 7 551
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 13 000 13 000 7 000 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 865 3 733 4 529 1 335
Summa säkerheter 14 865 16 733 11 529 1 335
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 154,64 % 115,27 % 136,09 % 133,53 %
Soliditet (%) 33,03 % 9,91 % 27,50 % 26,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 125,80 % 112,40 % 104,42 % 89,78 %
Riskbuffert (%) 41,28 % 11,02 % 28,43 % 24,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,49 % 4,67 % 15,09 % 17,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 514 499 498 442

Nyckeltal för BDO Syd AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 51 677 51 148 42 140 28 401
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 66 0 141 55
Total omsättning 51 743 51 148 42 281 28 456
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 188 2 481 2 025 943
Personalkostnader 45 665 48 063 38 692 25 994
Avskrivningar 30 30 0 0
Summa rörelsekostnader -47 883 -50 574 -40 717 -26 937
Rörelseresultat 3 859 574 1 564 1 519
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 11 133 3 030 6 673 6 087
Skatt 2 178 762 1 596 1 384
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 133 3 030 6 673 5 717
Årets resultat 7 555 2 208 5 043 4 660
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 300 2 460 5 109 4 200
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 19 2 0 0
Externa räntekostnader 6 1 1 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 133 3 030 6 673 5 717
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag -1 400 -60 -34 -43
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 370
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 90 120 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 90 120 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 300 2 460 5 109 4 200
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 7
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 526 10 126 7 690 169
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 12 616 10 246 7 690 169

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 836 5 321 4 933 19 958
Övriga kortfristiga fordringar 358 1 685 619 1 247
Summa kortfristiga fordringar 9 194 7 006 5 552 21 205
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 680 75
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 9 194 7 007 6 232 21 280
Summa tillgångar 21 810 17 253 13 922 21 449

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 362 4 1 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 555 2 208 5 043 4 660
Summa fritt eget kapital 7 917 2 212 5 044 4 661
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 8 017 2 312 5 144 4 761
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 092 1 198 436 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 102 468 234 196
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 628 4 547 188 10 960
Övriga kortfristiga skulder 8 971 8 728 7 920 5 532
Summa kortfristiga skulder 12 701 13 743 8 342 16 688
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 21 810 17 253 13 922 21 449

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 58 61 50 39
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 818 30 430 24 879 17 253
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 13 061 14 258 11 154 7 551
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 7 912 18 503 16 049 3 834
Summa ansvarsförbindelser 7 912 18 503 16 049 3 834
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 7 560 1 850 5 040 4 660
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 72,39 % 50,99 % 74,71 % 127,52 %
Soliditet (%) 36,76 % 13,40 % 36,95 % 22,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 138,87 % 131,06 % 129,72 % 120,08 %
Riskbuffert (%) 50,96 % 17,56 % 47,93 % 26,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,50 % 5,92 % 15,83 % 20,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 514 499 498 442