2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för BDO Sweden AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 65 375 73 684 63 820 52 392
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 69 12 10
Total omsättning 65 396 73 753 63 832 52 402
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 65 365 73 776 63 919 52 463
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -65 365 -73 776 -63 919 -52 463
Rörelseresultat 31 -23 -87 -61
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 25 -23 -81 -45
Skatt 10 2 5 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 -23 -81 -45
Årets resultat 14 5 64 -45
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 6 16
Räntekostnader till koncernföretag 7 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 -23 -81 -45
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 30 150 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 16 360 17 976 16 242 12 961
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 006 276 444 241
Övriga kortfristiga fordringar 6 072 4 429 6 329 5 362
Summa kortfristiga fordringar 23 438 22 681 23 015 18 564
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 140 6 994 227
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 23 438 23 821 30 009 18 791
Summa tillgångar 23 438 23 821 30 009 18 791

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 156 150 86 132
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 5 64 -45
Summa fritt eget kapital 170 155 150 87
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 270 255 250 187
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 23 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 505 22 406 28 004 17 857
Övriga kortfristiga skulder 3 640 1 159 1 755 748
Summa kortfristiga skulder 23 168 23 565 29 759 18 605
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 23 438 23 821 30 009 18 791

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 100 100 100 100
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 100 100 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 101,17 % 101,09 % 100,84 % 101,00 %
Soliditet (%) 1,15 % 1,07 % 0,83 % 1,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,26 % -9,02 % -32,40 % -24,06 %
Riskbuffert (%) 0,11 % -0,10 % -0,27 % -0,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,03 % -0,03 % -0,13 % -0,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0