Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för BDO Norr AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 098 23 003 20 917 18 930
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 93 290 30 28
Total omsättning 27 191 23 293 20 947 18 958
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 915 6 930 5 654 6 495
Personalkostnader 15 822 14 651 13 968 12 584
Avskrivningar 46 13 23 69
Summa rörelsekostnader -24 783 -21 594 -19 645 -19 148
Rörelseresultat 2 409 1 698 1 302 -189
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 2 390 2 426 971 -13
Skatt 564 562 209 30
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 390 1 661 1 288 -213
Årets resultat 1 751 1 694 522 -144
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 1 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 1 0 0 0
Externa räntekostnader 20 38 14 25
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 390 1 661 1 288 -213
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag -75 -170 -240 -100
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 765 -317 200
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 189 205 0 23
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 189 205 0 23
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 3 663 1 907 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 3 663 1 907 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 189 3 868 1 907 23

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 4 233 3 581 2 751 1 966
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 328 44 66 252
Övriga kortfristiga fordringar 1 796 1 044 892 1 093
Summa kortfristiga fordringar 7 357 4 669 3 709 3 311
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 44 0 323 572
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 7 401 4 669 4 031 3 883
Summa tillgångar 7 590 8 537 5 939 3 906

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 40 1 446 924 1 068
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 751 1 694 522 -144
Summa fritt eget kapital 1 791 3 140 1 446 924
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 1 893 3 242 1 548 1 026
Summa obeskattade reserver 0 0 765 448
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 875 0 0
Leverantörsskulder 492 344 284 449
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 313 909 1 160 115
Övriga kortfristiga skulder 4 892 3 167 2 181 1 868
Summa kortfristiga skulder 5 697 5 295 3 625 2 432
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 7 590 8 537 5 939 3 906

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 21 20 22 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 848 9 527 9 344 8 257
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 859 4 276 4 134 3 667
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 2 300 2 300 1 100 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 300 2 300 1 100 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 2 300 1 650 650
Utnyttjad checkräkningskredit 0 875 0 0
Utdelning 1 600 3 100 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 129,91 % 88,18 % 111,23 % 159,66 %
Soliditet (%) 24,94 % 37,98 % 35,56 % 34,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 126,25 % 51,23 % 60,99 % -15,71 %
Riskbuffert (%) 31,40 % 19,18 % 21,56 % -5,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,74 % 7,06 % 6,09 % -1,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 469 476 425 413