Nyckeltal för Bästa Bostaden i Helsingborg AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 690 702 721 722
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 883 958 948 951
Total omsättning 1 573 1 660 1 669 1 673
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 904 1 349 1 333 1 296
Personalkostnader 1 935 1 701 1 446 1 045
Avskrivningar 130 0 0 71
Summa rörelsekostnader -3 969 -3 050 -2 779 -2 412
Rörelseresultat -2 395 -1 390 -1 109 -740
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 31 201 -3 056 -1 044 13 025
Skatt 1 203 2 239 2 061 102
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 33 290 -3 056 -1 044 13 025
Årets resultat 39 911 6 492 7 292 14 021
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 328 0 0 13 700
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 65 65
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 1 731 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 33 290 -3 056 -1 044 13 025
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 9 913 11 787 10 398 1 097
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 089 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 520 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 520 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 328 0 0 13 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 874
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 882 1 713 4 769 3 920
Summa finansiella anläggningstillgångar 79 441 79 372 82 428 82 453
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 79 961 79 372 82 428 82 453

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 49 43 34 54
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 61 913 97 030 89 801 90 651
Övriga kortfristiga fordringar 8 465 3 731 321 242
Summa kortfristiga fordringar 70 427 100 804 90 156 90 947
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 66 343 62 84 245
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 136 770 100 866 90 240 91 192
Summa tillgångar 216 731 180 238 172 668 173 645

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 148 997 143 073 136 398 123 876
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 39 911 6 492 7 292 14 021
Summa fritt eget kapital 188 908 149 565 143 690 137 897
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 189 508 150 165 144 290 138 497
Summa obeskattade reserver 2 089 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 874 874 874 874
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 275 81 80 67
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 21 745 24 458 24 602 33 813
Övriga kortfristiga skulder 2 239 4 660 2 822 393
Summa kortfristiga skulder 24 259 29 199 27 504 34 273
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 216 731 180 238 172 668 173 645

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 339 1 311 874 874
Summa säkerheter 1 339 1 311 874 874
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 30 000 567 617 1 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 563,79 % 345,44 % 328,10 % 266,08 %
Soliditet (%) 88,15 % 83,31 % 83,56 % 79,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,42 % -2,04 % -0,72 % 9,40 %
Riskbuffert (%) 15,32 % -6,66 % -0,60 % 7,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4 823,04 % -681,91 % -144,80 % 1 804,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!