Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Avfall Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 949 47 063 50 286 47 374
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 46 949 47 063 50 286 47 374
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 28 446 29 749 33 480 31 291
Personalkostnader 18 558 17 498 16 903 16 817
Avskrivningar 8 8 36 43
Summa rörelsekostnader -47 012 -47 255 -50 419 -48 151
Rörelseresultat -63 -193 -132 -777
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -64 -193 68 -436
Skatt 22 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -64 -193 -132 -760
Årets resultat -86 -193 68 -436
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 38
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -64 -193 -132 -760
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 200 324
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 20 28 94
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 20 28 94
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 13 20 28 94

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 42 587 43 216 40 881 38 786
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 254 1 920 2 157 2 155
Summa kortfristiga fordringar 44 841 45 136 43 038 40 941
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 24 529 23 339 26 376 34 505
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 69 370 68 475 69 414 75 445
Summa tillgångar 69 382 68 495 69 442 75 540

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 700 700 700 700
Summa bundet eget kapital 2 700 2 700 2 700 2 700
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 155 2 348 2 280 2 716
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -86 -193 68 -436
Summa fritt eget kapital 2 069 2 155 2 348 2 280
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 4 769 4 855 5 048 4 980
Summa obeskattade reserver 0 0 0 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 513 3 269 3 535 3 924
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 374 1 205 1 889 4 675
Övriga kortfristiga skulder 60 726 59 166 58 970 61 761
Summa kortfristiga skulder 64 613 63 640 64 394 70 360
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 69 382 68 495 69 442 75 540

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 19 19 19 19
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 223 11 931 11 365 11 304
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 716 5 080 5 120 5 170
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 107,36 % 107,60 % 107,80 % 107,23 %
Soliditet (%) 6,87 % 7,09 % 7,27 % 6,79 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,34 % -3,98 % -2,61 % -14,82 %
Riskbuffert (%) -0,09 % -0,28 % -0,19 % -1,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,14 % -0,41 % -0,26 % -1,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 643 628 598 595