Nyckeltal för Automationsbutiken Svenska AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 74 446 50 734 48 115 28 160
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 25 0
Total omsättning 74 446 50 734 48 140 28 160
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 64 114 42 047 38 616 21 889
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 148 4 183 3 515 3 027
Personalkostnader 7 0 0 0
Avskrivningar 8 14 14 6
Summa rörelsekostnader -70 277 -46 244 -42 145 -24 922
Rörelseresultat 4 171 4 492 5 994 3 238
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 5 522 5 473 6 260 2 568
Skatt 35 -6 8 568
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 146 4 702 6 224 3 428
Årets resultat 8 179 7 2 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 37 245 229 190
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 61 35 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 146 4 702 6 224 3 428
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -5 480 -5 300 -6 245 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 376 771 36 -860
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 22 39 12
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 22 39 12
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 15 22 39 12

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 15 922 13 085 6 154 5 601
Summa varulager 15 922 13 085 6 154 5 601
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 855 1 251 1 185 1 339
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 785 6 765 5 643 10 898
Övriga kortfristiga fordringar 4 046 1 468 14 004 696
Summa kortfristiga fordringar 15 686 9 484 20 832 12 933
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 4 845 2 518 3 143
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 31 609 27 414 29 505 21 677
Summa tillgångar 31 623 27 436 29 544 21 689

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 366 366 366 366
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 75 75 75 75
Summa bundet eget kapital 441 441 441 441
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 12 710 12 531 12 524 10 524
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 8 179 7 2 000
Summa fritt eget kapital 12 718 12 710 12 531 12 524
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 13 159 13 151 12 972 12 965
Summa obeskattade reserver 2 443 3 819 4 590 4 626
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 532 4 749 5 421 4 036
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 399 5 300 6 245 0
Övriga kortfristiga skulder 91 417 316 62
Summa kortfristiga skulder 16 022 10 466 11 982 4 098
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 31 623 27 436 29 544 21 689

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 97,90 % 136,91 % 194,88 % 392,29 %
Soliditet (%) 47,31 % 58,19 % 55,36 % 75,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,71 % 29,45 % 38,06 % 20,94 %
Riskbuffert (%) 12,94 % 16,96 % 21,07 % 15,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,49 % 9,20 % 12,94 % 12,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!