Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Autobrothers Bilverkstad AB

Information 2019-01
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-01
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 136
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 1 136
Rörelsens kostnader 2019-01
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 764
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 233
Personalkostnader 380
Avskrivningar 84
Summa rörelsekostnader -1 461
Rörelseresultat -324
Resultat 2019-01
Resultat före skatt -326
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -326
Årets resultat -326
Jämförelsestörande poster 2019-01
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2019-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 2
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-01
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -326
Bokslutsdispositioner 2019-01
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2019-01
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-01
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-01
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 336
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 336
Finansiella anläggningstillgångar 2019-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2019-01
Summa anläggningstillgångar 336

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-01
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2019-01
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 54
Summa kortfristiga fordringar 54
Kassa och bank 2019-01
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 20
2019-01
Summa omsättningstillgångar 75
Summa tillgångar 411

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-01
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2019-01
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -326
Summa fritt eget kapital -326
2019-01
Summa eget kapital -276
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2019-01
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 498
Summa långfristiga skulder 498
Kortfristiga skulder 2019-01
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 108
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 82
Summa kortfristiga skulder 190
2019-01
Summa eget kapital och skulder 411

Noter

2019-01
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 161
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 188
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 94
2019-01
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2019-01
Kassalikviditet (%) 38,95 %
Soliditet (%) -67,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 118,12 %
Riskbuffert (%) -79,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -28,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 175
Hjälp oss bli bättre