Nyckeltal för Atelier Fleur AB

Information 2021-08
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 471
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 17
Total omsättning 2 488
Rörelsens kostnader 2021-08
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 1 199
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 367
Personalkostnader 783
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -2 349
Rörelseresultat 139
Resultat 2021-08
Resultat före skatt 138
Skatt 33
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 138
Årets resultat 106
Jämförelsestörande poster 2021-08
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2021-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 138
Bokslutsdispositioner 2021-08
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2021-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2021-08
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2021-08
Kundfordringar 71
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 18
Summa kortfristiga fordringar 89
Kassa och bank 2021-08
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 344
2021-08
Summa omsättningstillgångar 433
Summa tillgångar 433

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2021-08
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 106
Summa fritt eget kapital 106
2021-08
Summa eget kapital 131
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2021-08
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2021-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 107
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 196
Summa kortfristiga skulder 303
2021-08
Summa eget kapital och skulder 433

Noter

2021-08
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2021-08
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2021-08
Kassalikviditet (%) 142,90 %
Soliditet (%) 30,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 105,34 %
Riskbuffert (%) 31,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!