Nyckeltal för Aspuddens Apotek AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 309 10 913 9 073 9 284
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 1 9
Total omsättning 11 311 10 913 9 074 9 293
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 8 752 8 248 6 993 7 129
Övriga externa kostnader 518 495 423 385
Personalkostnader 1 105 1 083 1 154 1 427
Avskrivningar 16 16 16 3
Summa rörelsekostnader -10 391 -9 842 -8 586 -8 944
Rörelseresultat 920 1 070 488 349
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 794 949 552 249
Skatt 168 210 123 57
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 920 1 070 488 349
Årets resultat 626 739 429 192
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 920 1 070 488 349
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -126 -121 64 -100
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 29 46 62 78
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 46 62 78
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 39 56 72 88

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 618 672 602 573
Summa varulager 618 672 602 573
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 872 943 668 1 034
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 263 336 216 283
Summa kortfristiga fordringar 1 135 1 279 884 1 317
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 898 2 235 1 510 1 319
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 651 4 186 2 995 3 208
Summa tillgångar 3 690 4 242 3 067 3 297

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 065 1 576 1 147 1 430
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 626 739 429 192
Summa fritt eget kapital 1 691 2 315 1 576 1 622
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 741 2 365 1 626 1 672
Summa obeskattade reserver 1 093 967 846 910
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 695 742 414 585
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 161 167 181 130
Summa kortfristiga skulder 856 909 595 715
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 690 4 242 3 067 3 297

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 625 0 0 475
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 354,32 % 386,58 % 402,35 % 368,67 %
Soliditet (%) 69,01 % 72,55 % 73,35 % 71,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,13 % 34,77 % 21,69 % 14,90 %
Riskbuffert (%) 24,93 % 25,22 % 15,91 % 10,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,14 % 9,80 % 5,38 % 3,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!