Nyckeltal för Artist Direkt i Stockholm AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 569 264 1 480 1 346
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 74 332 0 0
Total omsättning 643 596 1 480 1 346
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 113 236 289 0
Övriga externa kostnader 275 248 438 675
Personalkostnader 236 397 411 280
Avskrivningar 0 13 38 38
Summa rörelsekostnader -624 -894 -1 176 -993
Rörelseresultat 15 -298 304 353
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 14 -221 224 351
Skatt 0 0 52 81
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 -300 303 351
Årets resultat 14 -221 173 270
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 -300 303 351
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 79 -79 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 13 51
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 13 51
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 13 51

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 203 0 366 286
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 34 151 156
Summa kortfristiga fordringar 222 34 517 442
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 128 245 137 80
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 350 279 654 521
Summa tillgångar 350 279 667 573

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 90 160 138 118
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 150 0 0
Årets resultat 14 -221 173 270
Summa fritt eget kapital 104 89 311 388
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 154 139 361 438
Summa obeskattade reserver 0 0 79 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 196 139 227 133
Summa kortfristiga skulder 196 139 227 135
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 350 279 667 573

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 160
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 94
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 150 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 150 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 150 250
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 178,57 % 200,72 % 288,11 % 386,67 %
Soliditet (%) 44,00 % 49,82 % 62,85 % 76,44 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,09 % -215,83 % 72,28 % 80,14 %
Riskbuffert (%) 3,78 % -108,25 % 45,17 % 60,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,28 % -114,39 % 20,41 % 25,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 80
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!