Nyckeltal för Art & Text i Åryd Aktiebolag

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 276 1 093 2 066 2 079
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 506 128 0 0
Total omsättning 1 782 1 221 2 066 2 079
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 8
Råvaror och förnödenheter 147 156 333 387
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 302 361 372 373
Personalkostnader 1 124 1 086 1 463 1 625
Avskrivningar 27 36 43 46
Summa rörelsekostnader -1 600 -1 639 -2 211 -2 439
Rörelseresultat 182 -417 -146 -344
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 182 -172 3 3
Skatt 2 0 1 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 182 -417 -98 -345
Årets resultat 180 -173 2 0
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 48 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 182 -417 -98 -345
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 245 101 348
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 53 70 87 105
Inventarier 0 9 28 54
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 79 115 159
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 53 79 115 159

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 65 53 64 76
Summa varulager 65 53 64 76
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 82 89 466 333
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 99 208 105 169
Summa kortfristiga fordringar 181 297 571 502
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 286
Summa kassa och bank 568 212 460 311
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 814 562 1 095 1 174
Summa tillgångar 866 641 1 210 1 332

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 208 381 379 379
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 180 -173 2 0
Summa fritt eget kapital 388 208 381 379
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 488 308 481 479
Summa obeskattade reserver 0 0 245 346
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 43 33 126 153
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 335 299 358 354
Summa kortfristiga skulder 378 332 484 507
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 866 641 1 210 1 332

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 3 3 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 198,15 % 153,31 % 213,02 % 160,36 %
Soliditet (%) 56,35 % 48,05 % 54,67 % 55,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,30 % -135,39 % -14,81 % -47,00 %
Riskbuffert (%) 21,02 % -65,05 % -8,10 % -25,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,26 % -38,15 % -4,74 % -16,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!