Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Art & Text i Åryd Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 093 2 066 2 079 2 698
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 128 0 0 0
Total omsättning 1 221 2 066 2 079 2 698
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 8 0
Råvaror och förnödenheter 156 333 387 394
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 361 372 373 337
Personalkostnader 1 086 1 463 1 625 1 594
Avskrivningar 36 43 46 46
Summa rörelsekostnader -1 639 -2 211 -2 439 -2 371
Rörelseresultat -417 -146 -344 327
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt -172 3 3 273
Skatt 0 1 3 64
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -417 -98 -345 327
Årets resultat -173 2 0 209
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 48 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -417 -98 -345 327
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 245 101 348 -54
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 70 87 105 123
Inventarier 9 28 54 82
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 79 115 159 205
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 79 115 159 205

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 53 64 76 68
Summa varulager 53 64 76 68
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 89 466 333 414
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 208 105 169 59
Summa kortfristiga fordringar 297 571 502 473
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 286 286
Summa kassa och bank 212 460 311 555
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 562 1 095 1 174 1 382
Summa tillgångar 641 1 210 1 332 1 587

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 381 379 379 170
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -173 2 0 209
Summa fritt eget kapital 208 381 379 379
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 308 481 479 479
Summa obeskattade reserver 0 245 346 694
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 33 126 153 75
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 299 358 354 339
Summa kortfristiga skulder 332 484 507 414
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 641 1 210 1 332 1 587

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 3 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 153,31 % 213,02 % 160,36 % 248,31 %
Soliditet (%) 48,05 % 54,67 % 55,11 % 62,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -135,39 % -14,81 % -47,00 % 33,01 %
Riskbuffert (%) -65,05 % -8,10 % -25,99 % 20,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -38,15 % -4,74 % -16,64 % 12,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0