Nyckeltal för Aroseken Bostäder AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 80 946 79 718 74 870 71 646
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 919 0 0
Total omsättning 80 946 83 637 74 870 71 646
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 13 748 3 784 36 849 36 101
Råvaror och förnödenheter 45 057 37 760 67 735 65 580
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 923 10 295 10 101 9 940
Personalkostnader 4 367 3 878 3 148 1 933
Avskrivningar 12 694 12 998 11 973 11 535
Summa rörelsekostnader -87 789 -68 715 -129 806 -125 089
Rörelseresultat 20 652 22 490 16 723 18 760
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 14 264 15 630 9 864 12 235
Skatt 2 940 3 358 1 242 2 168
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 264 15 630 9 864 12 235
Årets resultat 11 324 12 272 4 471 7 717
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 826 675 1 118 1 200
Externa ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 6 0 150 100
Externa räntekostnader 7 208 7 535 7 827 7 627
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 264 15 630 9 864 12 235
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -4 150 -2 350
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 484 646 493 233 506 431 470 966
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 23 417 9 669 5 885 18 514
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 508 063 502 902 512 316 489 480
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 000 64 000 61 000 75 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 750 64 000 61 000 75 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 537 813 566 902 573 316 564 480

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 176 227 129 255
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 297 1 283 7 131
Övriga kortfristiga fordringar 8 693 935 1 714 7 300
Summa kortfristiga fordringar 8 869 3 459 3 126 14 686
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 43 727 15 464 13 359 3 619
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 52 596 18 923 16 486 18 304
Summa tillgångar 590 409 585 824 589 802 582 784

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 67 67 67 67
Summa bundet eget kapital 167 167 167 167
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 128 169 115 897 111 426 103 709
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 324 12 272 4 471 7 717
Summa fritt eget kapital 139 493 128 169 115 897 111 426
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 139 660 128 336 116 064 111 593
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 385 320 389 220 398 614 406 346
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 31 870 27 884 38 899 39 912
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 417 190 417 104 437 513 446 258
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 7 227 9 541 7 659 7 588
Leverantörsskulder 11 432 3 570 5 753 7 695
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 434 14 160 8 950 4 006
Övriga kortfristiga skulder 12 464 13 112 13 862 5 643
Summa kortfristiga skulder 33 557 40 383 36 224 24 932
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 590 409 585 824 589 802 582 784

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 4 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 700 2 554 1 894 1 199
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 586 1 304 1 002 659
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 351 173 365 913 365 913 308 178
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 351 173 365 913 365 913 308 178
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 24 000 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 156,74 % 46,86 % 45,51 % 73,42 %
Soliditet (%) 23,65 % 21,91 % 19,68 % 19,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,21 % 12,18 % 8,50 % 10,96 %
Riskbuffert (%) 2,04 % 2,31 % 1,34 % 1,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,71 % 10,15 % 2,52 % 6,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 540 511 474 600
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!