Koncernredovisning för Aroseken Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 165 781 132 534 165 250 195 234
Aktiverat arbete för egen räkning 15 612 3 911 36 849 36 101
Övriga rörelseintäkter 3 4 712 0 307
Total omsättning 181 396 141 157 202 099 231 642
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 57 147 54 093 -55 476 15 799
Råvaror och förnödenheter 173 217 134 140 94 139 198 955
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 043 8 501 7 225 8 359
Personalkostnader 12 971 10 879 11 392 10 591
Avskrivningar 13 469 17 714 12 447 12 045
Summa rörelsekostnader -266 847 -225 327 -69 727 -245 749
Rörelseresultat 28 843 23 661 19 380 17 493
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 21 734 16 125 11 545 9 846
Skatt 4 424 4 488 1 792 2 188
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 21 734 16 125 11 545 9 846
Årets resultat 17 310 11 637 9 753 7 658
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 27 0 -7 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 75 0 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 211 7 536 7 829 7 650
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 21 734 16 125 11 545 9 846
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 54 98 144 194
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 54 98 144 194
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 513 118 521 982 506 431 470 965
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 179 1 621 2 053 2 227
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 25 409 9 797 5 885 18 514
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 539 706 533 400 514 369 491 706
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 27 0 -7 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 746 918 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 746 918 0 30
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 540 506 534 416 514 513 491 930

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 116 321 71 897 62 030 152 853
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 116 321 71 897 62 030 152 853
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 11 641 10 013 3 543 281
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 747 1 747 733 1 747
Övriga kortfristiga fordringar 6 249 3 108 2 927 9 306
Summa kortfristiga fordringar 19 637 14 868 7 203 11 334
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 86 364 29 832 36 414 6 468
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 222 323 116 597 105 647 170 655
Summa tillgångar 762 828 651 013 620 160 662 585

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 152 222 140 635 130 882 123 224
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 17 310 11 637 9 753 7 658
Summa fritt eget kapital 169 532 152 272 140 635 130 882
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 172 532 155 272 143 635 133 882
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 890 5 104 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 385 320 389 220 398 614 406 345
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 26 870 27 884 28 899 29 913
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 412 190 417 104 427 513 436 258
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 7 227 9 541 7 659 7 588
Leverantörsskulder 33 836 9 501 11 195 10 826
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 1 014
Övriga kortfristiga skulder 132 154 54 490 30 158 73 016
Summa kortfristiga skulder 173 217 73 532 49 012 92 444
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 762 828 651 013 620 160 662 585

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 12 10 10 10
Löner till styrelse & VD 1 360 1 307 1 261 1 244
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 999 5 196 5 073 5 013
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 021 4 204 4 346 4 073
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 351 173 367 977 365 913 308 178
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 351 173 367 977 365 913 308 178
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 61,20 % 60,79 % 88,99 % 19,26 %
Soliditet (%) 22,62 % 23,85 % 23,16 % 20,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,60 % 10,39 % 8,04 % 7,35 %
Riskbuffert (%) 2,56 % 2,10 % 1,48 % 1,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,76 % 6,48 % 2,25 % 1,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 613 650 633 626
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 585 10 254 9 653 11 152
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 12 585 10 254 9 653 11 152
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 522 4 391 3 502 4 353
Personalkostnader 6 321 5 226 5 570 6 568
Avskrivningar 286 288 263 310
Summa rörelsekostnader -12 129 -9 905 -9 335 -11 231
Rörelseresultat 457 349 317 -79
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 357 348 55 20
Skatt 69 311 54 30
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 357 348 465 20
Årets resultat 288 38 1 -10
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 27 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 144 75 150 100
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 271 76 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 357 348 465 20
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -410 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 3 7 13 22
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 7 13 22
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 304 576 834 899
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 304 576 834 899
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 27 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 000 5 000 10 000 10 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 700 30 423 10 750 10 750
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 11 008 31 006 11 598 11 671

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 064 5 928 3 783 3 279
Övriga kortfristiga fordringar 777 768 974 1 156
Summa kortfristiga fordringar 1 841 6 696 4 757 4 435
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 328 1 835 416 1 671
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 5 168 8 531 5 173 6 106
Summa tillgångar 16 176 39 537 16 771 17 778

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 600 600 600 600
Summa bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600 3 600
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 7 679 7 641 7 640 7 650
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 288 38 1 -10
Summa fritt eget kapital 7 967 7 679 7 641 7 640
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 11 567 11 279 11 241 11 240
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 24 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 24 000 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 745 663 724 684
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 396 2 456 3 732 4 891
Övriga kortfristiga skulder 1 468 1 139 1 073 963
Summa kortfristiga skulder 4 609 4 258 5 529 6 538
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 16 176 39 537 16 771 17 778

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 3 3 5
Löner till styrelse & VD 1 360 1 307 1 261 1 244
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 917 1 544 1 542 2 571
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 655 2 310 2 368 2 695
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 112,15 % 200,35 % 93,56 % 93,39 %
Soliditet (%) 71,51 % 28,53 % 67,03 % 63,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,09 % 3,09 % 4,14 % 0,18 %
Riskbuffert (%) -2,00 % 0,80 % 2,75 % 0,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,68 % 2,65 % 4,80 % 0,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 819 950 934 763
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!