Koncernredovisning för Apotek Produktion & Laboratorier AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 509 200 1 448 170 1 298 190 1 473 100
Övriga rörelseintäkter 42 284 3 376 1 229 2 519
Total omsättning 1 551 484 1 451 546 1 299 419 1 475 619
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 718 417 660 4 476
Kostnad sålda varor 1 414 710 1 387 400 1 283 560 1 441 560
Rörelseresultat 20 058 -40 787 -81 664 -79 262
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 17 006 -44 244 -84 958 -82 413
Skatt 0 0 -1 796 -2 363
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 006 -44 244 -84 958 -82 413
Årets resultat 17 006 -44 244 -83 162 -80 050
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 97 104 245 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 149 3 561 3 539 3 163
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 006 -44 244 -84 958 -82 413
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 18 890 25 242 27 185 30 826
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 18 890 25 242 27 185 30 826
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 261 885 279 217 282 679 153 483
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 112 205 110 622 110 198 85 534
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 66 212 34 226 9 411 118 811
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 440 302 424 065 402 288 357 828
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 19 19 19 19
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 19 19 19
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 459 211 449 326 429 492 388 673

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 110 729 147 349 127 059 136 619
Summa varulager 110 729 147 349 127 059 136 619
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 162 028 164 372 138 588 147 372
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 34 328 37 272 42 128 43 591
Summa kortfristiga fordringar 196 356 201 644 180 716 190 963
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 706 1 507 1 233 1 993
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 309 791 350 500 309 008 329 575
Summa tillgångar 769 002 799 826 738 500 718 248

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 275 967 320 211 103 373 183 423
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 150 000 0
Årets resultat 17 006 -44 244 -83 162 -80 050
Summa fritt eget kapital 292 973 275 967 170 211 103 373
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 302 973 285 967 180 211 113 373
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 000 4 846 11 254 13 126
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 261 450 189 300 267 150 195 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 261 450 189 300 267 150 195 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 19 589 137 223 103 971 188 586
Leverantörsskulder 112 425 116 876 110 403 139 451
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 68 565 65 614 65 511 68 712
Summa kortfristiga skulder 200 579 319 713 279 885 396 749
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 769 002 799 826 738 500 718 248

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 506 489 475 489
Löner till styrelse & VD 19 211 20 542 12 144 15 887
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 233 960 225 801 222 693 223 350
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 116 981 107 138 106 050 106 481
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 290 000 290 000 290 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 290 000 290 000 290 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 150 000 150 000 150 000 150 000
Utnyttjad checkräkningskredit 16 739 59 373 81 121 93 586
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 99,24 % 63,54 % 65,01 % 48,63 %
Soliditet (%) 39,40 % 35,75 % 24,40 % 15,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,61 % -15,47 % -47,14 % -72,69 %
Riskbuffert (%) 1,94 % -5,79 % -11,67 % -11,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,92 % -3,30 % -6,82 % -5,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 500 504 494 489
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Apotek Produktion & Laboratorier AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 506 860 1 442 370 1 292 370 1 469 730
Övriga rörelseintäkter 42 285 3 375 1 229 2 519
Total omsättning 1 549 145 1 445 745 1 293 599 1 472 249
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 711 416 656 4 476
Kostnad sålda varor 1 428 800 1 394 480 1 272 940 1 443 840
Rörelseresultat 8 250 -58 115 -80 842 -84 329
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 6 470 -60 292 -74 167 -66 223
Skatt 0 0 0 1 308
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 470 -60 292 -82 888 -86 380
Årets resultat 17 007 -35 894 -74 152 -53 412
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 97 104 230 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 877 2 281 2 276 2 063
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 470 -60 292 -82 888 -86 380
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 10 537 24 398 15 14 119
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 8 721 20 157
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 18 782 25 026 26 862 30 396
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 18 782 25 026 26 862 30 396
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 98 574 100 155 100 293 75 018
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 50 322 30 738 7 568 36 832
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 148 896 130 893 107 861 111 850
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 19 19 19 19
Summa finansiella anläggningstillgångar 79 916 79 916 79 916 79 916
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 247 594 235 835 214 639 222 162

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 110 729 147 349 127 059 136 619
Summa varulager 110 729 147 349 127 059 136 619
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 161 310 163 654 137 870 146 680
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 104 274 107 941 94 488 21 469
Övriga kortfristiga fordringar 32 520 35 447 36 531 34 575
Summa kortfristiga fordringar 298 104 307 042 268 889 202 724
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 295 5 417 1 869
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 409 128 454 396 396 365 341 212
Summa tillgångar 656 722 690 231 611 004 563 374

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 268 447 154 341 78 493 131 905
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 150 000 150 000 0
Årets resultat 17 007 -35 894 -74 152 -53 412
Summa fritt eget kapital 285 454 268 447 154 341 78 493
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 295 454 278 447 164 341 88 493
Summa obeskattade reserver 0 0 0 8 721
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 000 4 846 11 254 11 330
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 161 450 89 300 167 150 95 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 161 450 89 300 167 150 95 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 19 589 137 023 103 971 188 586
Leverantörsskulder 111 488 116 063 102 959 111 260
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 490 3 490 3 997 2 531
Övriga kortfristiga skulder 61 251 61 062 57 332 57 453
Summa kortfristiga skulder 195 818 317 638 268 259 359 830
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 656 722 690 231 611 004 563 374

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 506 489 475 489
Löner till styrelse & VD 19 211 20 542 12 144 15 887
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 233 960 225 801 222 693 223 350
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 116 981 107 138 106 050 106 481
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 100 000 100 000 100 000 100 000
Summa ansvarsförbindelser 100 000 100 000 100 000 100 000
Beviljad checkräkningskredit 150 000 150 000 150 000 150 000
Utnyttjad checkräkningskredit 16 739 59 373 81 121 93 586
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 152,39 % 96,67 % 100,39 % 56,86 %
Soliditet (%) 44,99 % 40,34 % 26,90 % 16,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,19 % -21,65 % -50,44 % -91,00 %
Riskbuffert (%) 0,75 % -8,97 % -13,72 % -15,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,30 % -4,34 % -6,59 % -6,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 500 504 494 489
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!