Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Annehem Partille Port 4 Fastigheter AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 731 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 33 0 0 0
Total omsättning 4 764 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 759 43 30 30
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 4 079 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 838 -43 -30 -30
Rörelseresultat -2 167 -965 -115 -118
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -5 426 -1 638 -444 -324
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 426 -1 638 -444 -324
Årets resultat -3 258 1 10 118
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 3 259 673 328 206
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 426 -1 638 -444 -324
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 2 168 1 639 454 442
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 94 631 4 075 4 075 3 838
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 72 601 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 120 713 13 167 12 330
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 167 232 124 788 17 242 16 168
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 167 232 124 788 17 242 16 168

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 493 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 298 1 639 454 442
Övriga kortfristiga fordringar 663 8 33 0
Summa kortfristiga fordringar 6 454 1 647 487 442
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 6 454 1 647 487 442
Summa tillgångar 173 686 126 435 17 729 16 610

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 129 128 118 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 130 0 0 0
Årets resultat -3 258 1 10 118
Summa fritt eget kapital 1 129 128 118
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 101 229 228 218
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 239 0 0 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 170 991 126 203 17 497 16 379
Övriga kortfristiga skulder 2 355 3 4 5
Summa kortfristiga skulder 173 585 126 206 17 501 16 391
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 173 686 126 435 17 729 16 610

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 14 950 14 950 0
Fastighetsinteckningar 14 950 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 14 950 14 950 14 950 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 3,72 % 1,31 % 2,78 % 2,70 %
Soliditet (%) 0,06 % 0,18 % 1,29 % 1,31 %
Avkastning på eget kapital (%) -5 372,28 % -715,28 % -194,74 % -148,62 %
Riskbuffert (%) -3,13 % -1,30 % -2,53 % -1,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -183,58 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0